دانلود رایگان


تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) - دانلود رایگاندانلود رایگان فرترن

دانلود رایگان تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) تبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای 2


نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Adv Prg - آپلود سنتر صفرآپ, لینک مستقیم, بدون تغییر نام فایل

برنامه اي که برنامه اسمبلي نوشته شده توسط کاربر را به زبان ماشين تبديل مي کند
اسمبلر خوانده مي ... اولين زبان سطح بالا FORTRAN I بود که در 1954 بوجود آمد. ....
نکات-2. X=2+2;. ابتدا 2 با 2 جمع مي شود. به علامت + اصطلاحا يک operator (عملگر)
ميگوييم. .... براي خواندن اعداد اعشاري: %f; خواندن کارکترها:%c; خواندن اعداد مبناي 16:
%x.

C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﻧﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ﮐﺎﺑﺮی اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ ... ﻋﺪدی. زوج. اﺳﺖ. ﭘﺲ. از. ﺑﻌﺪ از آن. را ﭼﺎپ ﮐﻦ. (. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از دﺳﺘﻮر a+=2. ﻫﺮ ﺑﺎر. 2. ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار .... اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد وارد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از. 1. ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﺪد. 1 ......
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را از ورودی ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻋﺪد اول را ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪد دوم. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﻧﺘ.

C++ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ

ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮای ...
اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ... Basic. ): ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ. -. ﻓﺮﺗﺮن. (. Fortran. ) : ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... B. را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی زﺑﺎن .....
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺪ اﺳﮑﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ. A. ﻋﺪد. 65. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . -2 int. : اﯾﻦ ﻧﻮع داده ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﻧﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ﮐﺎﺑﺮی اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ ... ﻋﺪدی. زوج. اﺳﺖ. ﭘﺲ. از. ﺑﻌﺪ از آن. را ﭼﺎپ ﮐﻦ. (. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از دﺳﺘﻮر a+=2. ﻫﺮ ﺑﺎر. 2. ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار .... اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد وارد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از. 1. ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﺪد. 1 ......
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را از ورودی ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻋﺪد اول را ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪد دوم. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﻧﺘ.

توابع گرد رند اعداد در ا ل | جستجو در وبلاگها | آرشیو وبلاگ 724

اعداد یک رقمی اعدادیک رقمی به استثنای عدد 9 در متن خبر با حروف نوشته می شوند ...
57 1 \+ 2 ÷ 46 – 158 تعداد اعداد زوج 57 1 \+ 2 ÷ 45 – 157 تعداد اعداد فرد ... تبدیل
حروف به اعداد به یکدیگرchar تبدیل کد ascii به حروف.code تبدیل حروف به کد
ascii. ... فرترن برای بسیاری از عملگر های ریاضی توابع متناظری را در نظر گرفته
است که ...

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) – mediate

25 مه 2015 ... این مجموعه شامل الگوریتم های زیر می باشد که به زبان برنامه نویسی فرترن 90 نوشته
شده است:rnتبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای 2rn. تبدیل عدد به ...

نمونه سوالات هنرستانهای فنی (کامپیوتر)

نوشته شده توسط فخرالدین انصاری در ساعت 12:21 | لینک | 3 نظر ... 2-برنامه اي
بنويسيد كه عددي را به عنوان شماره روز سال را گرفته و با فرض اينكه اولين روز ....
الگوریتمی بنویسیدکه یک عدد صحیح (n رقمی) را دریافت کرده ، مجموع رقمهای فرد آن
را .... الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 2 تبدیل
کند.

وبلاگ گروه نامیرا - بخش دهم برنامه نویسی گرافیک در زبان ++C

در محيط گرافيك براي نمايش متن، نوشته يا اعداد از اين دستور استفاده مي شود. ... به
عبارت ديگر در اين دستور مكان و متن با هم تعيين مي شوند و به همين دليل ... كد برنامه
مانند عكس 1 است: عكس 1. خروجي برنامه مانند عكس 2 است: عكس 2 ... اين دستور يك مقدار
صحيح يا integer را به يك مقدار رشته اي يا string در هر مبناي دلخواهي تبديل مي كند.

انجمن های دارينوس > آموزش زبان برنامه نویسی ++C ( الگوریتم نویسی ...

10 ژانويه 2007 ... البته برای سادگی به جای استفاده از کد های در مبنای 2 از کد های در ... حتی از علامات هم
در این زبان ها استفاده شده است. ... اگر خطایی موجود نباشد، کد ها به سرعت تبدیل به
زبان اسمبلی و سپس ... باید به تفاوت پاسکال و بیسیک با زبان های برنامه نویسی
مثل ++C و .... الگوریتم محاسبه ی مجموع دو عدد 10 و 20 را بنویسید.

An Experimental Investigation on Boundary Layer Flow by ... - Sid

2. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻻﻳﻪ ﻣﺮزي آﺷﻔﺘﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻻﻳﻪ. ﻣﺮزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ
... و ﺟﺎﻧﺴـﻮن. 2. ﻣﺤـﺪوده ﻋـﺪد ﭘﻜﻠـﺖ را ﻛـﻪ در ﭘـﺮاب ..... ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻛﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺮﺗـﺮن
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي. روش اﺳﭙﻼﻳﻦ ... ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﻓﺮﺗﺮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻋﺖ. ﻫـﺎي. ﻟﺤﻈﻪ .... ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، داﻣﻨﻪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮي. ﻓﻮرﻳﻪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲ.

1 - زهرا طاهری

algorithm. data. computer. output. آشنایی با کامپیوتر. 2. مبانی کامپیوتر و
برنامه سازی ... کاربردی : برنامه های نوشته شده توسط کاربران برای رفع نیاز ...
Fortran. Java. C. C++. نگهداری اطلاعات در کامپیوتر. 14. مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی ... تبدیل از مبنای 10 به دیگر مبناها. ( 325 )10. 325. 162. 81. 40. 20. 10. 5. 2.
1. 2. 2. 2. 2.

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) – mediate

25 مه 2015 ... این مجموعه شامل الگوریتم های زیر می باشد که به زبان برنامه نویسی فرترن 90 نوشته
شده است:rnتبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای 2rn. تبدیل عدد به ...

www.famiran.blogfa.com - ++c

برنامه اي كه يك كاراكتر از ورودي گرفته و كد ASCII مربوط به آن كاراكتر را در خروجي
چاپ مي كند. ... اين برنامه با استفاده از كلاسها و لينك ليستها نوشته شده است. ..... برای
تبدیل عدد از مبنای 10 به مبنای 2 از تقسیمات متوالی عدد بر 2 استفاده می شود. ....
پیوند کتابخانه‌ها را می‌توان در زبان‌هایی مانند فرترن، C، پاسکال، بیسیک نوشته
شوند.

١ ﻣﻘﺪﻣﻪ

زﻣﺎن ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻞ، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮاف ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮاف ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴــﻞ واﻗـﻊ ﺷـﺪه، ﺳـﻌﻲ ·
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ .... و در 123 ﻋـﺪد Name را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫــﺪ، در داﺧـﻞ ﻓﻴﻠـﺪ 123 ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻟﻐﻮي اﮔﺮ در ﻣﺘﻦ ﻓﺎﻳﻞ
ورودي ﻋﺪد .... ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎر ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﻋﺪاد ﻣﺒﻨﺎي دو ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮﻫﺎي آن زوج و ﺗﻌــﺪاد ﻳﻚﻫـﺎي
آن ﻣﺜﺎل: .... ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻐﻮي در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎر و ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. 0, \t, 0. 1, letter, 1. 2,
digit, 2.

www.famiran.blogfa.com - ++c

برنامه اي كه يك كاراكتر از ورودي گرفته و كد ASCII مربوط به آن كاراكتر را در خروجي
چاپ مي كند. ... اين برنامه با استفاده از كلاسها و لينك ليستها نوشته شده است. ..... برای
تبدیل عدد از مبنای 10 به مبنای 2 از تقسیمات متوالی عدد بر 2 استفاده می شود. ....
پیوند کتابخانه‌ها را می‌توان در زبان‌هایی مانند فرترن، C، پاسکال، بیسیک نوشته
شوند.

برنامه نویسی چیست ؟ » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

این امر با به اشتراک گذاشتن منابع توسط کامپیوترها صورت میگرفت . ... 2- زبان
اسمبلی ( Assembly Languages ) " در برخی کتب بنام زبان سطح میانی وجود دارد " ...
که به جای برنامه نویسی با زبان ماشین ( کار با اعداد ) ، بتوان برنامه نویسی را به
صورت ... طراحی شد ، که کدهای نوشته شده ا زبان اسمبلی را به زبان ماشین تبدیل
میکرد .

برنامه نویسی جاوا - انجمن دانشجویان ایران

14 جولای 2012 ... اگر چه جاوا به طور تنگاتنگی با محیط اینترنت ارتباط داره اما لازمه به خاطر داشته ... و
در نتیجه برنامه هایی که با این زبان ها نوشته می شدند منجر به تولید کد ... میلادی با
زبان برنامه سازی غالب تبدیل شد و هنوز هم طرفداران مخصوص به خود را دارد. ..... در زبان
جاوا ۴ نوع عدد صحیحinteger تعریف شده است: byte,short,int, long .

IT

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ساعت 20:39 توسط mehdi | آرشیو نظرات ... ۱
- برنامه چاپ اعداد بصورت مثلث خیام - پاسگال (c++) ............ دانلود. 2 - دفترچه تلفن
با امکانات : مشاهده لیست ... 8 - برنامه تبدیل رشته به کد باینری (مبنای 2)(c++) .

مجموعه برنامه های نوشته شده به زبان C و ++C - برگه 7 - برنامه نویس

1 ژوئن 2013 ... کاربران از این به بعد می توانند در این تاپیک سورس کدهای برنامه های خود را قرار دهند
... تاریخ عضویت: دی 1391; پست: 5; تشکر کردن: 2: 0 بار تشکر شده در 0 پست .....
برنامه تبدیل اعداد به حروف فینگلیش با استفاده از زبان سی ... دوست عزیز این
سورس عدد بر مبنا 10 یا دسیمال به عدد باینری یا دودویی تبدیل میکند

مجموعه دوم همه چیز در خصوص fortlan - Book-Let.ir

5 جولای 2015 ... کد برنامه یافتن تمامی عوامل اول یک عدد به زبان فرترن Fortran. کد برنامه یافتن ...
تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن). تبدیل عدد دلخواه ...

ﻓﻠﻮﭼﺎرت

ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺪاد دودوﺋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ و اﻋﺪاد. ﻣﺒﻨﺎي. 10.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﺮم
اﻓﺰار .... ﻛﺪ اﺑﺴﺪﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺪ اﺳﻜﻲ رواج ﻛﻤﺘﺮي دارد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ. IBM ..... -5.
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪدي را در ﻣﺒﻨﺎي. 2. ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي. 10. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺒ ﻳﻞ ﻳ . -
6.

کد فرترن تبدیل مبنای 2 به 10

کد فرترن تبدیل یک عدد از مبنای 2 به مبنای 10. program mabna implicit none.
INTEGER::n,s,i,j,t,k. READ*,n j=1 do if (n<(10**j)) then k=i exit else j=j+1 end if

آشنايي و كار با زبان برنامه‌نويسي‌ پايتون : Other Programming

24 دسامبر 2010 ... اول: زمانی به برنامه‌نویسی به دید امری عجیب، پیچیده و حتی جادویی .... به‌يقين تمام
کدهای نوشته شده در این مجموعه با هر نسخه‌اي‌ بالاتر از 2/2 سازگار بوده و قابل اجرا
هستند .... تبدیل اعداد بین مبنای 10 و 16 از دستورات قسمت دوم استفاده کنیم. .....
منوسازي و ايجاد محيط گرافيکي براي کاربر در زبان برنامه نويسي "فرترن"

Adv Prg - آپلود سنتر صفرآپ, لینک مستقیم, بدون تغییر نام فایل

برنامه اي که برنامه اسمبلي نوشته شده توسط کاربر را به زبان ماشين تبديل مي کند
اسمبلر خوانده مي ... اولين زبان سطح بالا FORTRAN I بود که در 1954 بوجود آمد. ....
نکات-2. X=2+2;. ابتدا 2 با 2 جمع مي شود. به علامت + اصطلاحا يک operator (عملگر)
ميگوييم. .... براي خواندن اعداد اعشاري: %f; خواندن کارکترها:%c; خواندن اعداد مبناي 16:
%x.

نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن) | Filepark

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن). Published ... ده به مبنای 2. Posted
in fs Tagged نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن) Leave a comment ...

برنامه نویسی جاوا - انجمن دانشجویان ایران

14 جولای 2012 ... اگر چه جاوا به طور تنگاتنگی با محیط اینترنت ارتباط داره اما لازمه به خاطر داشته ... و
در نتیجه برنامه هایی که با این زبان ها نوشته می شدند منجر به تولید کد ... میلادی با
زبان برنامه سازی غالب تبدیل شد و هنوز هم طرفداران مخصوص به خود را دارد. ..... در زبان
جاوا ۴ نوع عدد صحیحinteger تعریف شده است: byte,short,int, long .

مطالب جدیدتر - وبلاگ تخصصی دانشجوئی کامپیوتر کرمانشاه - blogfa ...

دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد
... + نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۶ساعت 0:28 توسط احسان .... در این
مرحله باید کد مقصد برنامه اصلی با کدهای مربوط به این برنامه های کمکی پیوند زده
شود .... از طرف دیگر با روشهای تبدیل اعداد مبناهای گوناگون به مبنای 2 نیز آشنا شدید
.

پروژه های دانشجویی

دانلود پروژه انبار داری 2 به زبان وی بی VB با سورس کامل پروژه کتاب فروشی ....
نفره به زبان دلفی سورس تبدیل مبنای 2 به 10 در اسمبلی ... سورس برنامه تبدیل
اعداد به حروف تا 4 رقم به زبان سی شارپ .... دانلود سورس یک تقویم میلادی dynamic
نوشته شده به زبان Cold Fusion دانلود سورس .... برنامه تبدیل اتوماتیک کد فرترن
به متلب

نمونه سوالات هنرستانهای فنی (کامپیوتر)

نوشته شده توسط فخرالدین انصاری در ساعت 12:21 | لینک | 3 نظر ... 2-برنامه اي
بنويسيد كه عددي را به عنوان شماره روز سال را گرفته و با فرض اينكه اولين روز ....
الگوریتمی بنویسیدکه یک عدد صحیح (n رقمی) را دریافت کرده ، مجموع رقمهای فرد آن
را .... الگوریتمی بنویسید که عددی در مبنای 10 دریافت کرده آن را به مبنای 2 تبدیل
کند.

برنامه نویسی جاوا - انجمن دانشجویان ایران

14 جولای 2012 ... اگر چه جاوا به طور تنگاتنگی با محیط اینترنت ارتباط داره اما لازمه به خاطر داشته ... و
در نتیجه برنامه هایی که با این زبان ها نوشته می شدند منجر به تولید کد ... میلادی با
زبان برنامه سازی غالب تبدیل شد و هنوز هم طرفداران مخصوص به خود را دارد. ..... در زبان
جاوا ۴ نوع عدد صحیحinteger تعریف شده است: byte,short,int, long .

1 - زهرا طاهری

algorithm. data. computer. output. آشنایی با کامپیوتر. 2. مبانی کامپیوتر و
برنامه سازی ... کاربردی : برنامه های نوشته شده توسط کاربران برای رفع نیاز ...
Fortran. Java. C. C++. نگهداری اطلاعات در کامپیوتر. 14. مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی ... تبدیل از مبنای 10 به دیگر مبناها. ( 325 )10. 325. 162. 81. 40. 20. 10. 5. 2.
1. 2. 2. 2. 2.

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) | دانلود مقاله پروژه فایل ...

17 نوامبر 2016 ... برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید (
نوشته شده با کد فرترن). نوامبر 17, 2016 ...

فرترن در یک نگاه | Arsalan Akhtar - Academia.edu

دﺳﺘﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ... در زﺑـﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﻓﺮﺗـﺮن اوﻟﻮﻳـﺖ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫـﺎ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ : )( ﻫﻤﻮاره اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ
اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . .... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘـﺪار 0.5 ﺑﺎﺷـﺪ از ﻧـﻮع ﺣﻘﻴﻘـﻲ اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از ﺣـﺬف
ﻗـﺴﻤﺖ اﻋﺸﺎري ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . .... ﻣﺜﺎل ﻫﺎي زﻳﺮ اﻋﺪاد در ﻣﺒﻨﺎي 2 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻳﻦ اﻋﺪاد
ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻨﺮي ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ .

تبدیل مبنای عدد از هر مبنا به هر مبنایی | علیرضا وب

11 ژوئن 2010 ... این برنامه بسیار بهینه نوشته شده و برای تبدیل مبنا تابع نوشته شده است. ... ام؛
پس توجه کنید که اشتباه وارد نکنید, مثلا برای مبنای 2 از عدد 2 به کار نبرید. ...
دریافت سورس کد ++c- فایل cpp + فایل اجرایی exe به صورت فشرده شده ... عددصحیح
دریافت کنه و با تقسیم های متوالی اون عدد رو در مبنای 2 نشون بده من همش ...

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

... انجام پروژه متلب دانشجویی در با matlab دانلود رایگان فیلم آموزش کد مقاله پایان ...
رایگان دانش،فیلم های آموزشی در تمام زمینه های علمی به زبان فارسی صورت رایگان ...

کد حل معادله درجه 2 به زبان C - esy.es

سورس کد تبدیل عدد ده دهی به عدد دودویی (تبدیل مبنای 10 به مبنای 2) در Java ... ۱
مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سورس کد معادله درجه دوم به زبان ++c» ثبت شده است ... این ...
برنامه به زبان c نوشته شده، رایگان است و فایل کامپایل شده آن نیز با کلیک روی ...
کد حل ... کد فرترن برنامه ای که ضرایب a و b و c رو از معادله درجه دوم ax^2+bx+c=0 از .

کتابهای طراحی ساخت کامپایلر

در این کتاب شما بطور کامل با مفاهیم درس طراحی کامپایلر آشنا خواهید شد. ... درواقع
ترجمه کامل کد منبع برنامه های از یک زبان منبع سطح بالا به یک کد شی ء پیش از ...
به بیان ساده، کامپایلر برنامه‌ای است که یک برنامه نوشته شده در یک زبان خاص ... در
یکی از مهم‌ترین پروسه‌های این تبدیل، کامپایلر وجود خطا را در برنامه مبدأ اعلام می‌نماید
.

تبدیل عدد به حروف - نیاز روز

همچنین کاربر می تواند فرمت عدد تایپ شده را در تنظیمات نرم افزار مشخص نماید. به ...
معرفی توابع تاریخ شمسی و تبدیل عدد به حروف در اکسس ( Access ) IV. ... در رشته ،
حروف بزرگ به حروف کوچک ، رشته به عدد ، لگاریتم پایه 2 ، حروف کوچک به . ...
غربی *North-West Corner Method* برنامه تبدیل اتوماتیک کد فرترن به متلب
بهینه .

نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن) | Filepark

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن). Published ... ده به مبنای 2. Posted
in fs Tagged نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن) Leave a comment ...

ایکس ال (زبان برنامه‌نویسی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

XL سعی می‌کند تا تبدیل مفهوم و کد را به همدیگر آسان نماید. ... کامپایلر XL با زبان
++C نوشته شده است. ... integer: برای نمایش اعداد صحیح مثلاً عدد 2 به کار می‌رود. ...
موارد مربوط به مبنای اعداد و خط تیره گذاری هم وجود دارد. .... Fortran: عملکرد پیوسته این
زبان، باعث به وجود آمدن زبان‌های C و ++C شد و در شناسایی ساختارهای زبان که مانع ...

Computer Software Engineering - تبديل مبناها

مثال 2. تبديل از مبناي 10 به r : براي اينكار عدد مورد نظر را به طور متوالي به r ... اول را
به مبناي 10 مي بريم كه مي شه بعد اين عدد را با تقسيم متوالي بر 8 به مبناي هشت ....
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ساعت توسط وحید باقریان راد | آرشیو نظرات ... کدهای نمونه
C# ... فرترن · اسمال‌تاک · دلفی · کوبول · پاسکال · ویژوال بیسیک · وبلاگ نويسي

Adv Prg - آپلود سنتر صفرآپ, لینک مستقیم, بدون تغییر نام فایل

برنامه اي که برنامه اسمبلي نوشته شده توسط کاربر را به زبان ماشين تبديل مي کند
اسمبلر خوانده مي ... اولين زبان سطح بالا FORTRAN I بود که در 1954 بوجود آمد. ....
نکات-2. X=2+2;. ابتدا 2 با 2 جمع مي شود. به علامت + اصطلاحا يک operator (عملگر)
ميگوييم. .... براي خواندن اعداد اعشاري: %f; خواندن کارکترها:%c; خواندن اعداد مبناي 16:
%x.

اعداد ممیز شناور - تبیان

1 دسامبر 2011 ... اعداد ممیز شناور برای نمایش کمیت هایی استفاده می شوند که توسط اعداد ... ممیز شناور
که در استاندارد IEEE 754 مشخص شده برای تمامی اعدادی که با یک ... در ابتدا باید
بدانید که اعداد کسری دودویی از همان نمایش ارزش مکانی اعداد ده دهی با مبنای 2 ... به یک
کسر دودویی تبدیل شود، بنابراین عدد 6.25 برابر است با 2^2 + 2^1 ...

همه چيز در مورد كامپيوتر .برنامه نويسي.

|+| نوشته شده توسط رضاعباسی در شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 17 نظر ..... 30-برنامه ای
بنویسید که حروف انگلیسی را با کد آنها چاپ کند .... برنامه اي بنویسید که عددي را
به مبناي 10 گرفته، معادل مبناي 2 آنرا به کمک یک آرایه به دست آورده و نمایش دهد. 52.
..... سپس هر كاراكتر را به رقم معادل آن تبديل كرده در يك عنصر آرايه قرار دهد وهر عدد را
به ...

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) - سایت جامع انواع مقاله ...

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) ... Regulatory incentives and
accruals quality: evidence from English National Health Service Foundation
Trusts با ...

C++ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ

ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮای ...
اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻬﺎ ... Basic. ): ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ. -. ﻓﺮﺗﺮن. (. Fortran. ) : ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... B. را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی زﺑﺎن .....
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺪ اﺳﮑﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ. A. ﻋﺪد. 65. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . -2 int. : اﯾﻦ ﻧﻮع داده ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

An Experimental Investigation on Boundary Layer Flow by ... - Sid

2. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻻﻳﻪ ﻣﺮزي آﺷﻔﺘﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻻﻳﻪ. ﻣﺮزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ
... و ﺟﺎﻧﺴـﻮن. 2. ﻣﺤـﺪوده ﻋـﺪد ﭘﻜﻠـﺖ را ﻛـﻪ در ﭘـﺮاب ..... ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻛﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺮﺗـﺮن
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي. روش اﺳﭙﻼﻳﻦ ... ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﻓﺮﺗﺮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻋﺖ. ﻫـﺎي. ﻟﺤﻈﻪ .... ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، داﻣﻨﻪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮي. ﻓﻮرﻳﻪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲ.

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > ++C و C {{فایل های شماره 101 تا 126}}

23 دسامبر 2014 ... سورس این پروژه به زبان ++C همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. ... این برنامه به زبان
سی پلاس پلاس و با کامپایلر توربو سی نوشته شده ... درس طراحی الگوریتم ها (با
شبه کد های c ++) با فرمت پاورپوینت ... این برنامه یک صفحه شطرنجی با تعداد ضلع
دلخواه از 2 تا 9 برای شما .... تبدیل عدد از مبنای دو به مبنای شانزده.

پروژه های دانشجویی

دانلود پروژه انبار داری 2 به زبان وی بی VB با سورس کامل پروژه کتاب فروشی ....
نفره به زبان دلفی سورس تبدیل مبنای 2 به 10 در اسمبلی ... سورس برنامه تبدیل
اعداد به حروف تا 4 رقم به زبان سی شارپ .... دانلود سورس یک تقویم میلادی dynamic
نوشته شده به زبان Cold Fusion دانلود سورس .... برنامه تبدیل اتوماتیک کد فرترن
به متلب

مثال

2. علامت های زبان فرترن. حروف الفبای انگليسی (A – Z, Lower case, Upper case,
... عدد صحيح. عدد اعشاری. اعشاری با دقت مضاعف. char. int. float. double. محدوده ... char
کد اسکی کاراکتر را ذخيره می کنند لذا می توان از آنها بعنوان يک عدد صحيح کوچک ....
مشخصه تبديل مشابه printf است; اگر متنی در داخل آن نوشته شود به معنی اينست که ...

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) | دانلود مقاله پروژه فایل ...

17 نوامبر 2016 ... برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ نماید (
نوشته شده با کد فرترن). نوامبر 17, 2016 ...

کد فرترن تبدیل مبنای 2 به 10

کد فرترن تبدیل یک عدد از مبنای 2 به مبنای 10. program mabna implicit none.
INTEGER::n,s,i,j,t,k. READ*,n j=1 do if (n<(10**j)) then k=i exit else j=j+1 end if

سوال تاپیک مطرح کردن سوالات و مشکلات برنامه نویسی [آرشیو] - سایت ...

21 مه 2011 ... 2. بتواند اطلاعات اتومبیلها را در صورت درخواست کاربر در فایلی به صورت متنی
ذخیره کند 3. ... و قیمت هر ماشین میشه قیمتی که تو این آرایه اولیه براش نوشته شده +
قیمت ... طبق معمول یه کد میذارم و تاکید میکنم با آگاهی استفاده کنید و نه فقط کپی
و پیست ..... بعد با حلقه زدن اعداد رو از ماتریس اولی بریزید تو دومی

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) - 30570

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن). تبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای 2
. Pin It. Tags:نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن) ...

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > ++C و C {{فایل های شماره 101 تا 126}}

23 دسامبر 2014 ... سورس این پروژه به زبان ++C همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. ... این برنامه به زبان
سی پلاس پلاس و با کامپایلر توربو سی نوشته شده ... درس طراحی الگوریتم ها (با
شبه کد های c ++) با فرمت پاورپوینت ... این برنامه یک صفحه شطرنجی با تعداد ضلع
دلخواه از 2 تا 9 برای شما .... تبدیل عدد از مبنای دو به مبنای شانزده.

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > ++C و C {{فایل های شماره 101 تا 126}}

23 دسامبر 2014 ... سورس این پروژه به زبان ++C همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. ... این برنامه به زبان
سی پلاس پلاس و با کامپایلر توربو سی نوشته شده ... درس طراحی الگوریتم ها (با
شبه کد های c ++) با فرمت پاورپوینت ... این برنامه یک صفحه شطرنجی با تعداد ضلع
دلخواه از 2 تا 9 برای شما .... تبدیل عدد از مبنای دو به مبنای شانزده.

An Experimental Investigation on Boundary Layer Flow by ... - Sid

2. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻻﻳﻪ ﻣﺮزي آﺷﻔﺘﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻻﻳﻪ. ﻣﺮزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ
... و ﺟﺎﻧﺴـﻮن. 2. ﻣﺤـﺪوده ﻋـﺪد ﭘﻜﻠـﺖ را ﻛـﻪ در ﭘـﺮاب ..... ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻛﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺮﺗـﺮن
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي. روش اﺳﭙﻼﻳﻦ ... ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ ﻓﺮﺗﺮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺳـﺮﻋﺖ. ﻫـﺎي. ﻟﺤﻈﻪ .... ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، داﻣﻨﻪ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮي. ﻓﻮرﻳﻪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲ.

توابع گرد رند اعداد در ا ل | جستجو در وبلاگها | آرشیو وبلاگ 724

اعداد یک رقمی اعدادیک رقمی به استثنای عدد 9 در متن خبر با حروف نوشته می شوند ...
57 1 \+ 2 ÷ 46 – 158 تعداد اعداد زوج 57 1 \+ 2 ÷ 45 – 157 تعداد اعداد فرد ... تبدیل
حروف به اعداد به یکدیگرchar تبدیل کد ascii به حروف.code تبدیل حروف به کد
ascii. ... فرترن برای بسیاری از عملگر های ریاضی توابع متناظری را در نظر گرفته
است که ...

عنوان ندارد - زندگی اجباریست(-.-)لاجرم باید زیست

لاجرم باید زیست آموزش داستان نویسی و دانلود جدول مندلیف و عکس سه بعدی و کد و
بازی و شعر و رمان یادگار ... حل معادله به روش نیوتن( نصف کردن) در فرترن ... تقسيم
يك عدد64 بيي به عدد 32 بيتي به زبان اسمبلي (فوري) ... درخواست دوتا برنامه که با
زبان اسمبلی نوشته شده باشن. .... 2 سوال در مورد الگوریتم تبدیل مبنا در زبان
اسمبلی