دانلود رایگان


دانلود پایان نامه روانشناسی - مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانشگاه تهران

دانلود رایگان دانلود پایان نامه روانشناسی - مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان عنوان :
مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی ناحيه 7 شهر مشهد

با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 130 صفحه

فصل اول : کليات تحقيق
1- 1 مقدمه
1-2 بيان مساله
1-3 اهميت مساله
1-4 اهداف تحقيق
1-5 سئوالات تحقيق
1-6 تعاريف نظري و عملياتي
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1مقدمه
2-2 مباني نظري تحقيق
2-2-1تعاريف مديريت کلاس
2-2-2 اهداف مديريت کلاس
2-2-3 سازمان دهي و مديريت کلاس
2-2-4 ابعاد مديريت کلاس
2-2-5 فنون مديريت کلاس
2-2-6 موانع مديريت کلاس درس
2-2-7 خلاصه اي از اصول سه سبک ايجاد نظم و انضباط در کلاس
2-2-8 تئوريهاي مديريت کلاس
2-2-9 سبکهاي مديريت کلاس
2-2-10 اصول کلي مديريت کلاس
2-2-11 فراشناخت
2-2-12- تعاريف فراشناخت
2-2-13 ابعاد فراشناخت
2-2-14 آموزش مهارتهاي يادگيري شناختي وفراشناختي
2-2-15 نظراتي در باب ارتقا ء فراشناخت
2-3 پيشينه تحقيقات انجام يافته
2-3-2 تحقيقات خارجي
2-4 نتيجه گيري

فصل سوم : روش تحقيق
3-1 روش پژوهش
3-2 جامعه آماري
3-3 طرح نمونه گيري
3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات
3-4-1 پرسشنامه مديريت کلاس
3-4-2 روايي و پايايي
3-4-3پرسشنامه فراشناخت
4-4-3 روايي و اعتبار
3-5 روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 بخش توصيفي

فصل پنجم : نتايج تحقيق
5-1 جمع بندي
5-2 بحث و تفسير
5-3 محدوديت هاي تحقيق
5-4 پيشنهادهاي تحقيق
5-4-1 پيشنهاد به سياستگذاران و مسئولين
5-4-2 پيشنهاد به مديران و دبيران
5-4-3 پيشنهاد به پژوهشگران بعدي
پيوستها وضمائم
پرسشنامه مديريت کلاس
پرسشنامه فراشناخت
پرسشنامه مديريت کلاس
منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
فهرست منابع

1- 1 مقدمه
در قرن حاضر پيشرفت فناوري، تغييرات سريع، و پديده جهاني شدن بر تمام ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري تاثير زيادي گذاشته است. همگام با اين تغييرات رو به رشد، انتظارات جامعه از آموزش و پرورش نيز هر روز تغيير يافته و باعث شده تا دست اندرکاران، مسئوولين آموزش و پرورش، مديران مدارس و معلمان پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان، اولياء، بازار کار و جامعه را در الويت کار قرار دهند.
از آنجا که اکثر اوقات دانش آموزان، در کلاس درس مي گذرد، پاسخگويي به انتظارات، خواسته ها و نيازهاي افراد ذينفع از طريق تعامل معلم و دانش آموز در کلاس درس نمود مي يابد و مردم نتايج، پيامدها، کارايي و اثربخشي نظام تعليم وتربيت را متوجه شيوه تدريس، کلاسداري و تعامل در کلاس مي دانند.
يکي از عواملي که امروزه، مديران وسياستگذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعي مهم و اساسي بدان توجه دارند، عامل مديريت کلاس است که از دير باز به عنوان پيچيده ترين موضوع در بهبود کيفيت آموزش شناخته شده است.
مديريت کلاس مقدمه و پيش نياز آموزش است. معلم مي تواند با شناخت و اجراي مديريت صحيح، تاثير و کارايي تدريس را افزايش و مشکلات رفتاري دانش آموزان را کاهش دهد. هدف اصلي مديريت کلاس، همانند هدف آموزش خود رهبر شدن دانش آموزان است . هدف اين است که دانش آموز به جاي آنکه به کنترل خارجي نياز داشته باشد بتواند آگاهانه رفتار خويش را کنترل کند و رفتارمطلوب جزئي از شخصيت اوشود (بهاري، 1379، 37).
هدف از روش هاي اداره کلاس، فراهم کردن جوي است که در آن تدريس راحت تر صورت پذيرد. آنچه در اداره موثر کلاس درس همواره بايد مدنظر باشد، الويت تاکيد بر پيشگيري از بدرفتاري نسبت به مقياس هاي تسکين دهنده، مانند تنبيه است. مشکلات بالقوه رفتاري بايد شناخته شود تا با اعمال روشهاي صحيح در کلاس از پيشروي آنها جلوگيري گردد .
به اعتقاد بسياري از معلمان ومديران مسائل مربوط به انضباط، کنترل و اداره کلاس مهمترين علل ناموفق بودن معلمان است. هنگامي كه بيشتر وقت کلاس صرف مشکلات انضباطي شود بطور عملي زمان کمتري براي تدريس و يادگيري دروس باقي مي ماند(رضايي، 1383، 10).
گزارشها نشان داده است که بيش از 50% درصد زمان کلاس صرف مسائل انضباطي واداره کلاس مي شود (اليز، 2003). مربيان برجسته هميشه تاکيد داشتند کيفيت آموزش، يک عامل کليدي و موثر بر رفتاردانش آموزان و موفقيت آنهاست. اما در رويکردهاي نوين به آموزش، نقش دانش آموز در فرايند ياددهي – يادگيري افزايش يافته است، و توسعه مهارتها و تواناييهاي دانش آموزان براي پذيرش مسئوليت يادگيري خود هدف واقع شده است، درنتيجه چگونگي واکنش معلم به بدرفتاري دانش آموزان به دليل تاثير فراوان بر عملکرد آن اهميت يافته است چنانکه يک شيوه اثربخش مي تواند سبب افزايش جايگاه دانش آموزان در کلاس و يا عزت نفس آنها شود وآنها را به پذيرش مسئوليت خود ترغيب کند (جانز، 1990).
بنابراين تغييرات ساده درفنون برنامه درسي و آموزشي، براي خلق يک محيط مبتني بر نيازهاي دانش آموزان و خلق يک جامعه يادگيري درکلاس کافي نيست؛ بلکه براي فراهم کردن چنين محيط همکارانه اي در کلاس نيازمند تئوري مديريت کلاس هستيم (مارتين، 2003). بنابراين لازم است در اين خصوص فنون و ويژگيهاي مورد نياز مديريت کلاس شناسايي و تبيين گردد، تا مورد استفاده همه کساني که با آموزش و پرورش سرو کار دارند قرار گيرد.

1-2 بيان مساله
با اهميت يافتن نقش دانش آموز درفرايند ياددهي – يادگيري متغيرهاي دانش آموزي[1] اعم از انگيزه، استعداد، تواناييهاي شناختي و فراشناختي، دانش، مهارت فرد و غيره به عنوان عوامل موثر بر يادگيري مطرح شدند.
وانگ[2] و همکاران (1990) در يک فراتحليل جامع برمتون و تحقيقات مربوط به يادگيري، دريافتند که، متغيرهاي دانش آموزي نسبت به ديگر متغيرهاي موثر بر يادگيري الويت داشته و از اين بين، عامل توانايي فراشناختي دانش آموزان با بالاترين نمره در بين کل متغيرها بعنوان يک عامل بسيار مهم بر يادگيري شناخته شده که در متون علمي معاصر تاکيد فراواني برآن شده است.
(وانگ و همکاران، 1990).

طبق جديدترين تئوريهاي يادگيري، کيفيت يادگيري بستگي به تواناييهاي يادگيرندگان در هدايت و جهت دهي به يادگيري خودشان، توسعه مهارتهاي پرسشگري، يادگيري تفکر و کنترل فرايندهاي يادگيريشان دارد؛ در اين بين مهارتهاي فراشناختي مفاهيم اصلي و کليدي هستند.
اصطلاح فراشناخت براي اولين با در سال 1976 توسط جان فلاول وارد حيطه روان شناسي شناختي شد؛ وي اين اصطلاح را به عنوان هر گونه دانش يا عمل شناختي که موضوع آن فعاليتهاي شناختي وتنظيم آن است تعريف مي كند. درحيطه روانشناسي شناختي فراشناخت دو بعد اساسي را در بر مي گيرد؛ دانش فراشناختي[3] و مهارتهاي کنترل شناخت يا خود - تنظيمي[4] (مک يوزد، 1997).
به گفته فلاول (1988) بعد اول شامل دانش و باورهاي فرد درباره عوامل و متغيرهايي است که با هم در فرايند شناختي تعامل دارند، که اين عوامل يا متغيرها عبارتند از دانش درباره تواناييهاي خود، ويژگيهاي تکليف و راهبردهاي شناختي است. و جزء دوم تنظيم شناختي است که اشاره به فرايندهايي دارد که شناخت را هماهنگ مي كنند. اين بعد شامل مهارتهاي فراشناختي است و در انواع فعاليتهاي شناختي از جمله رد وبدل کردن اطلاعات بصورت کلامي، نوشتن، فراگيري زبان، ادراک، توجه حافظه، حل مساله، شناخت اجتماعي و اشکال مختلف خود آموزي و کنترل خود نقش مهمي بازي مي كند (فلاول، 1377، 170). اين مهارتها عبارتند از ؛ برنامه ريزي، سازمان دهي، مديريت اطلاعات، ارزيابي واشکال زدايي[5] (اسکراو، 1994).
اسکراو[6] و مشمن[7]، گستره وسيعي ازمتغيرها را در شکل گيري فراشناخت موثر ميدانند و معتقدند سه عامل در ايجاد و پايه گذاري فراشناخت فرد دخالت دارد؛ يادگيري هاي فرهنگي[8]، ساخت يابي فردي[9] و تعامل با همگنان[10].
نظريه هاي فراشناختي فرد از دروني شدن فرهنگ از طريق يادگيري اجتماعي ساخته مي شود و مفاهيم مشترک اجتماعي از طريق آموزش رسمي و غير رسمي به کودکان انتقال داده مي شوند.
بنابراين خود افراد نيز ساختارهاي مشخصي را بنا مي كنند تا مهارتها و راهبردهاي شناختي خود را توسعه و دانش فراشناختي خود را تنظيم کنند و نيز بتوانند شرايطي را بوجود آورند تا در يادگيري، خود تنظيم شوند. تعامل همگنان شامل يک فرايند سازمان دهي اجتماعي است و از انتقال فرهنگي و ساخت فردي متمايز است.
همگنان شامل افرادي داراي سطح مشابه شناخت هستند که تعامل با آنان باعث افزايش عملکرد فرد درتکاليف شناختي مي شود (اسکراو، 1995).
با توجه به نقش اين عوامل، شکل گيري مهارتهاي فراشناختي را درکلاس بايد در ارتباط با محدوده وسيعتري از متغيرهاي کلاس درس بررسي کرد. کميت و کيفيت تعاملات و ارتباطات دانش آموزان با يکديگر و با معلم، شيوه هايي که جهت کنترل فعاليتها و رفتار دانش آموزان اعمال ميشود همچنين آموزش، همگي مي توانند عواملي اثرگذار بر ميزان تحقق مهارتهاي فراشناختي دانش آموزان باشد.
اين متغيرها که درمجموع به آنها مديريت کلاس[11] گفته مي شود، به وجود آورنده محيط روان شناختي – اجتماعي کلاسي اند و ميتوانند اثرات متفاوتي بر درک يادگيرنده ازخود وتوانايي او در کنترل يادگيري و نظام شخصي بگذارند(مارتين، 1996).
معلمان بر اساس نگرشها و باورهايشان در خصوص ماهيت رفتار دانش آموزان شيوه هاي گوناگوني از مديريت در کلاس را بکار مي برند که هرکدام مي تواند اثرات متفاوتي بر عملکرد دانش آموزان بگذارد. پژوهشگران با مشاهده رفتار معلمان شيوه هاي مختلفي از مديريت کلاس گزارش داده اند. آنچه براي پژوهشگران در اين حيطه اهميت دارد، شناخت تفاوتهاست؛ اينکه چه شيوه اي از مديريت کلاس موثر و مفيد است. گليکمن[12] و تامشاير[13] (1980) و ولفگانگ[14] (1995) با توجه به سه متغير مديريت کلاس يعني؛ مديريت آموزش[15]، مديريت رفتار[16] و مديريت افراد[17]، در يک پيوستار، سه رويکرد به مديريت کلاس را شرح ميدهند؛ رويکرد غيرمداخله گرايا[18]ن، رويکرد تعامل گرايان[19]، و رويکرد مداخله گرايان[20].
در رويکرد غير مداخله گرايان با فرض اينکه افراد بر اساس فطرت وذات خود رفتارمي كنند وتربيت فقط فراهم کردن زمينه براي بروز اين استعداد هاي ذاتي است، اعتقاد بر اين است که کنترل کمي بر فعاليتهاي دانش آموزان اعمال ميشود. از طرفداران اين سبک مي توان، گردن[21] (1991). و هيم گيوت[22] (1972) را نام برد.
اما درمقابل، رويکرد مداخله گرايان بر اين مفروضه استوار است که محيط بيروني، رشد را شکل مي دهد؛ و تغيير رفتار پايه تئوريک انديشه اين مکتب است. کانتر (1992) بيان مي كند انضباط يک نمونه از ايدئولوژي مداخله گرايان است. دراين سبک هدايت وکنترل زيادي بر دانش آموزان صورت مي گيرد. چند نمونه از طرفداران مداخله گرايي عبارتند از؛ لي کانتر[23] (1992) و فردريک جانز[24](1987).
رويکرد تعامل گرايان در بين دو سبک بالا قرار دارد که هم بر فعاليتهايي که افراد براي تغيير محيط انجام مي دهند وهم بر تاثير عوامل محيطي بر افراد تاکيد دارند. در چنين فضاي مديريتي، فرصت براي تعامل دانش آموزان و معلم بيشتر است و دانش آموزان شانس بيشتري براي کنترل مطلوب بر فعاليتهاي خود دارند. اصول نظري اين سبک توسط آلفرد آدلر و دريکرز توسعه يافته است. (مارتين و بالدوين، 2000).
معلمان طبق باورهايشان درباره يادگيري و رشد دانش آموزان شيوه خاصي از مديريت را در کلاس اعمال مي كنند و بر اين اساس که کدام رويکرد بر اعتقادات وعمل آنان مسلط است سبک مديريتي آنان مشخص ميشود و هر سبک با ايجاد شرايطي خاص ومتفاوت در جو اجتماعي کلاس مي تواند تاثير متفاوتي بر رشد مهارتهاي فراشناختي دانش آموزان بگذارد.
و..........

سبک های مدیریت کلاس


رشد فراشناخت دانش آموزان


رشد دختر


دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی


دانلود پایان نامه رشته روانشناسی


دانلود رایگا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣﻮزش داﺧﻞ… - 2017-02-19

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-07 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در آﻣﻮزش داﺧﻞ… ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺎرﺑﺮد ... ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﺷﺪ. و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ،ﺎﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ
ﻫﺎی. ﻓﺮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ... دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: pdf ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 317 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 82. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮزان.

بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان ...

12 آگوست 2016 ... دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 157 ... آیا به راستی این
مهم می تواند در شکوفایی و رشد استعداد های دانش آموزان به اندازه زیادی موثر باشد؟ ...
تاثیر شیوه های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان ...
20000 تومان دانلود پایان نامه و پروژه پایانی پایان نامه مقایسه یادگیری ...

دانلود پایان نامه مدیریت دانش :: دانلود تحقیق و پایان نامه

16 نوامبر 2016 ... جمع‌بندی:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر
روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ .

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی - فروشگاه فایل مجییییییک

ذخیره شده دانلود پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی: از آنجا که این پژوهش به
دنبال ساخت .... مهارت‌های فراشناختی برای افزایش کارکرد حافظه www.kanoon.ir ›
روانشناسی و یادگیری › روان ... [PDF]ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان dictum.ir/. ... تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی در
کاهش اضطراب ...

پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری بر روی خلاقیت نوجوانان .... پايان نامه مقايسه
رنگ قرمز و مشكي در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائي و راهنماي شهرستان ابهر.

دانلود پایان نامه مدیریت دانش :: دانلود تحقیق و پایان نامه

16 نوامبر 2016 ... جمع‌بندی:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر
روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ .

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

28) پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ...
خودپنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی .....
نامه مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر ...

مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان

دانلود پایان نامه روانشناسی - مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد ... از
آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس مي‌گذرد، پاسخگويي به انتظارات، ...

پایان نامه مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت ...

پایان نامه مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان
دختر. ... فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۵ ارسال نظر دسته بندی : پایان نامه, روانشناسی و مشاوره,
غیره ...

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقایسه سبک های مقابله ای در مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی و عادی ...
تأثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی پایۀ پنجم
ابتدایی شهر .... تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر تصور از
خود، افسردگی، اضطراب و ... جو روانی-اجتماعی کلاس و میزان سرزندگی تحصیلی
دانش‌آموزان.

۵ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻤﺎره

ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻣﻌﻠم ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس. آﻣﻨﻪ ﻋﺎﻟﻲ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ اﻣﯿﻦ. ﯾﺰدي. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس، ﻣﺘﻐﯿﺮ
.... ﻫﺎي داﻧﺶ. آﻣﻮز . ﻣﺤﻮر ﯾﺎ آﻣﻮزش. ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ و ﻫﻤﯿﺎراﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮد؛ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس،
... ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬم و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺪرﺳﻪ، در ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻧﺎﺷﻲ
از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﺎن درﺑﺎره رﺷﺪ و ... ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اراﺋﻪ داده. اﻧﺪ. ﮐﻪ در
...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی تاثیر فعالیتهای فرهنگی مساجد بر روی جوانان شهر ... پایان نامه
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... پایان
نامه بررسی مقایسه خود کار آمدی و دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران ... پایان
نامه بررسی نحوه مدیریت کلاس درس چند پایه ابتدایی شهرهای انگوت وگرمی و ارائه ...

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

کلیه ی محصولات این سایت بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین قابل دانلود می باشند، ...
پایان نامه تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان 130 صفحه ... پايان نامه بررسي
رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال ... پايان نامه مقايسه
رنگ قرمز و مشكي در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدايي و .... پایان نامه های رشته
مدیریت.

راهکار - · بهترین معلم دنیا · - blogfa.com

24 ژوئن 2013 ... معلم باید حواس کلیه دانش آموزان را هنگام تدریس به خود جلب نماید ، از ... اطلاعات به
دانش آموز اطمینان یافته و نکات لازم در شیوه های تدریس خود را مد نظر .... روانشناسی
ریاضی ... نظام‌مند و عملی برای مدیریت کلاس باشد و در آن بی‌نظمی و رفتار دانش‌آموز ...
جلو کلاسی می‌ایستد، نوعی فرهنگ یادگیری را ایجاد می‌کند که تا پایان ...

موضوعات مربوط به انتخاب روش تحقیق و پروژه های روانشناسی - باشگاه ...

2- بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس 3- مهارت هاي زندگي ...
5- نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی 6- بررسي و شناخت ...

پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی - بانک مقالات فارسی

پایان نامه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین
مدیران .... تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس: تعریف اضطراب: نظریه روانکاوی: نظریه
های ... بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دانلود مقاله پروژه
.... و سازگاری اجتماعی - بررسی رابطه فراشناخت با هوش هیجانی در بین دانش‌آموزان
دختر

cv | به سایت علمی و آموزشی دکتر اسماعیل زارعی زوارکی خوش آمدید

واژه نامه سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سازمان سنجش و آموزش کشور. ...
بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه ای جامع جهت راه
اندازی ... معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه .... زارعی زوارکی، اسمعیل، تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر رشد مهارت های
اجتماعی دانش ...

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد روان شناسي - دانشگاه اصفهان

ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻟﻄﯿﻔﻲ، زﻫﺮه. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻮان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي. رواﻧﻲ ...
آﯾﺰﻧﻚ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﻲ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ١۴. -. ١٨. ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺎدي و ﻣﺸﮑﻞ .... ﻧﺎﻣﻪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. اﯾﺰد ﻓﺮ، دارﯾﻮش. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ..... در
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﺪﮐﻮدك، ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﮐﻼس دوم ..... اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس
در.

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد روان شناسي - دانشگاه اصفهان

ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻟﻄﯿﻔﻲ، زﻫﺮه. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻮان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي. رواﻧﻲ ...
آﯾﺰﻧﻚ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﻲ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ١۴. -. ١٨. ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺎدي و ﻣﺸﮑﻞ .... ﻧﺎﻣﻪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. اﯾﺰد ﻓﺮ، دارﯾﻮش. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ..... در
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﺪﮐﻮدك، ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﮐﻼس دوم ..... اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس
در.

مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان

دانلود پایان نامه روانشناسی - مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد ... از
آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس مي‌گذرد، پاسخگويي به انتظارات، ...

ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺍﻭﺳﻮﻥ ﻣﺔ ﻧﺎ ﻫﻨﺠﺎﺭ

ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺍﻭﺳﻮﻥ. ﻭ. ﻣﻚ. ﺍﻳﻨﺮﻱ. ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﺍﺣﻤﺪ
ﻋﺎﺑﺪﻱ. 1 ... ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘـــﺮﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳـــﻲ ﻭ ﺁﻣـــﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛـــﺎﻥ ﺑـــﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫــﺎﻱ ﺧـــﺎﺹ ﺩﺍﻧﺸـــﮕﺎﻩ ....
ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﺮﺍﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ، ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮﻩ .... ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ..... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺱ ﺑﺮ ﺭﺷـﺪ. ﻣﻬـﺎﺭﺕ. ﻫـﺎ. ﻱ. ﻓﺮﺍﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺩﺍﻧﺶ.
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.

مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان

دانلود پایان نامه روانشناسی - مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد ... از
آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس مي‌گذرد، پاسخگويي به انتظارات، ...

موضوعات برای پایان نامه - مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی - موضوعات برای پایان نامه - نگارش پایان نامه های علوم تربیتی ...
رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان. ... تاثیر کاربرد فن
آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی. ... در مدریت کلاس درس ... بررسی و
مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در . ... دانلود رایگان پرسشنامه.

: ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي رواﻧﯽ دا

ﯽ. داﻧﺸﮑﺪه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻋﻨﻮان. : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي رواﻧﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮري و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در. داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزش از راه دور.

: ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي رواﻧﯽ دا

ﯽ. داﻧﺸﮑﺪه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻋﻨﻮان. : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي رواﻧﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮري و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در. داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزش از راه دور.

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند

پايان نامه آماري بررسي عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهاي نهضت سوادآموزي در
شهرستان ... پايان نامه تعيين تأثير روش تدريس حل مسئله بر خلاقيت دانش آموزان ...
پايان نامه دوره كارشناسي مديريت صنعتي بررسي نقش ارزيابي عملكرد در ... پايان نامه
مقايسه ي تأثير تمرين هاي پلايومتريکي در آب و خشکي بر توان بي .... شناخت و
فراشناخت

ای اچ ام زد| فروشگاه آنلاین فایل و بی نظیرترین محصولات دانلودی

20 نوامبر 2016 ... کسب درآمد از تلگرام · پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در
یادگیری ... تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان ...
مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان ... دانلود
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به.

بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی ...

مطالعات تربیتی و روانشناسی, Volume (9), No (1), Year (2008-8) , Pages (73-91)
... در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس (سبک مداخله‌گر، سبک تعاملی و سبک ...
معلمین تعامل‌گرا در مقایسه با دانش‌آموزان معلمین مداخله‌گر از مهارت‌های فراشناختی
بالاتری ... دانشگاه فردوسی مشهد · بانک مقالات همایش های دانشگاه · سایت خبری مرکز
دانلود.

پایان نامه ی مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد ... - اندیشه

پایان نامه ی مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان
دختر پایه چهارم ابتدایی. doc. ... جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان
شناسی ... از آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس مي‌گذرد، پاسخگويي به
انتظارات، خواسته‌ها و نيازهاي افراد ذينفع از طريق ..... توضیحات بیشتر - دانلود
4,000 تومان ...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی تاثیر فعالیتهای فرهنگی مساجد بر روی جوانان شهر ... پایان نامه
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ... پایان
نامه بررسی مقایسه خود کار آمدی و دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران ... پایان
نامه بررسی نحوه مدیریت کلاس درس چند پایه ابتدایی شهرهای انگوت وگرمی و ارائه ...

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

9, 8, بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت روی عملکرد کارکنان شرکت صنایع
فولاد ... 11, 10, بررسی نگرش اولیای دانش آموزان درباره عوامل موثر در جذب آنها به
کلاسهای آموزش ... 21, 20, مقایسه زمینه های تغییر و نو آوری در سبک های مدیریتی x , y
ذ از نظر ...... راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان
شهری و ...

بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان ...

12 آگوست 2016 ... دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 157 ... آیا به راستی این
مهم می تواند در شکوفایی و رشد استعداد های دانش آموزان به اندازه زیادی موثر باشد؟ ...
تاثیر شیوه های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان ...
20000 تومان دانلود پایان نامه و پروژه پایانی پایان نامه مقایسه یادگیری ...

قسمت سوم پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی 208 پایان نامه یکجا ...

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید. ... مقایسه
تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی - انجام پایان نامه

5 روز پیش ... رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در شادكامي دانش آموزان ... بررسي رابطه بين سبك
هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با سازگاري فردي- اجتماعي در ... مقايسه
هوش و رشد اجتماعي کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبيعي‏ ... بررسی اثر بخشی درمان
گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4004 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده) ... 4059
- مقایسة تأثیر تمرینات پلایومتریکی در آب و خشکی برتوان بی ... 4104 - اثر
تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند (چکیده) ..... 4259 - کیفیت
فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc ... بررسی رابطه مهارت های
اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ..... امروزه تمرکز آموزش
بهجای ارایهی برنامههای آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی، به پرورش دانشآموزان با
انگیزه و .... نقش مولفه هاي حالت فراشناختي در عملکرد تحصيلي، مجله روانشناسي
کاربردي، ...

پایان نامه بررسی اثربخشی سه راهبرد یادگیری (خلاصه کردن، سازمان ...

لذا پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی بر
یادگیری .... ۱۰- حیدری،پروین(۱۳۷۹) ،نقش اجزا دانش فراشناخت در پیشرفت
تحصیلی پایان نامه کارشناسی ... ،روان شناسی شناختی،ترجمه فرهاد ماهر،تهران(۱۳۷۲):
انتشارات رشد. ... ۲۳- عباباف،زهره(۱۳۷۵) ،مقایسه استراتژی های (راهبردهای) یادگیری
دانش آموزان قوی و ...

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

مثلا برای جستجوی پرسشنامه در مورد " بررسی تاثیر فناوری بر یادگیری دانشجویان
" .... 1031 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان کد
پرسشنامه : ... پرسشنامه سنجش روحیه پژوهش گری در دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کد
پرسشنامه : 1069 ... پرسشنامه مقایسه نگرش نسبت به حضور در کلاس کد پرسشنامه :
1099 ...

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی - فروشگاه فایل مجییییییک

ذخیره شده دانلود پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی: از آنجا که این پژوهش به
دنبال ساخت .... مهارت‌های فراشناختی برای افزایش کارکرد حافظه www.kanoon.ir ›
روانشناسی و یادگیری › روان ... [PDF]ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان dictum.ir/. ... تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی در
کاهش اضطراب ...

پایان نامه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی - بانک مقالات فارسی

پایان نامه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین
مدیران .... تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس: تعریف اضطراب: نظریه روانکاوی: نظریه
های ... بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دانلود مقاله پروژه
.... و سازگاری اجتماعی - بررسی رابطه فراشناخت با هوش هیجانی در بین دانش‌آموزان
دختر

مشکلات آموزشی در کلاس های چند پایه و راه حل های آنان

در نظام آموزشی کشور ما وجود کلاس های چند پایه واقعیتی اجتناب ناپذیر است ...
یادگیری در کلاس های چندپایه و مشکلات روشهای موجود تدریس و مدیریت کلاس های چند
پایه است . ... بر اساس نتایج به دست آمده عوامل اثر گذار بر روش تدریس از دیدگاه
معلمان چند پایه کمبود وقت ، تعداد زیاد دانش آموزان در هر پایه عدم آگاهی از شیوه های
تدریس در کلاس ...

مقايسه تاثير سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان ...

کافی نت دانشجویان - علوم تربیتی و روان شناسی. پایان نامه مدیریت اجرائی:مقايسه ..
. کلاس بر روی رشد فراشناخت ... دانش آموزان دختر ... دانلود پایان نامه تاثیر شیوه‌های ...

دریافت مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

8 جولای 2016 ... مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی در معلولین جسمی ورزشکار و غیر ورزشکار
... مقایسه جهت گیری هدف دانش آموزان براساس سبک فرزندپروری ادراک شده والدین ....
اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی در ... و
باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب همایند

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال علوم تربیتی ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال علوم تربیتی روانشناسی ...
فرم پروپوزال فرم معرفی استاد راهنما استاد مشاور مقاله کلاسی دانلود تحقیق کلاسی
.... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران دبیرستان های
دخترانه .... بررسی مقایسه ای عوامل اشتغال به تحصیل دانش آموزان در شاخه های فنی و
حرفه ای، ...

رزومه آموزشی و پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

پژوهشگر دوره پسادکتری روانشناسی در پژوهشکده علوم شناختی تهران از سال 1394;
دکتری ... دکترای تخصصی: بهداشت روانی کودکان استثنایی ، نظریه های روانشناسی
رشد ... استاد راهنمایی بیش از 40 عنوان پایان نامه واستاد مشاور بیش از50 پایان نامه در
مقطع ... مقایسه نگرش معلمان رابط و تلفیقی دانش آموزان کم شنوا نسبت به اثر بخشی
...

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت ... - آرتهاو

6 آگوست 2016 ... هدف از آموزش کمک به ارتقاء سطح یادگیری در دانشآموزان است اما یادگیری ... دسته:
روانشناسی ... در سالهای اخیر در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات
... جدول (4-2) فراوانی و درصد دانشآموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس 60 ... جدول (4-
5) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل 62.

ای اچ ام زد| فروشگاه آنلاین فایل و بی نظیرترین محصولات دانلودی

20 نوامبر 2016 ... کسب درآمد از تلگرام · پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در
یادگیری ... تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان ...
مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان ... دانلود
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به.

دکتر سید ولی اله موسوی - صفحات وب اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان

تحصــیلات ابتدایی تا دبیـرستان در مدارس شهر های ماسال، رضوانــشهر و رشت. ...
مديريت گروه روانشناسي دانشگاه گيلان از سال 1384 لغايت 1385 . .... مشاوره پايان
نامه كارشناسي ارشد روانشناسي خانم عذرا زبردست تحت عنوان تأثير خود ... عنوان
تأثیر پاداش¬هاي ورزشی بر پیشرفت تحصیلی گروهی از دانش آموزان کلاس چهارم ....
CV [ دانلود ] ...

دانلود پایان نامه - شرکت ها

3 روز پیش ... پایان نامه های زیر به صورت آماده و با فرمت WORD موجود است. ... 222 سیستم های
مدیریت محتوی (cms)معرفی نرم افزار postnuke 120 ص ..... 424 مقایسه ی فراشناخت
در دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستائی 85 ص ... 36 بررسی تأثیر سبكهای فرزند
پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان ..... 216 روانشناسی دین 200 ص.

روش تحقیق رشته علوم تربیتی - پایان نامه های رشته علوم تربیتی ...

دانلود روش تحقیق علوم تربیتی. » اثربخشی آموزش ... بررسی رابطه سلامت روان و
مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی ... بررسي رابطه بين
سبك زندگي و آرامش رواني ... بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بررسی رابطه روش شاگرد محور و رشد و پرورش
خلاقیت دانش آموزان

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد روان شناسي - دانشگاه اصفهان

ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻟﻄﯿﻔﻲ، زﻫﺮه. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻮان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي. رواﻧﻲ ...
آﯾﺰﻧﻚ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﻲ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ١۴. -. ١٨. ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺎدي و ﻣﺸﮑﻞ .... ﻧﺎﻣﻪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. اﯾﺰد ﻓﺮ، دارﯾﻮش. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ..... در
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﺪﮐﻮدك، ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﮐﻼس دوم ..... اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس
در.

کلبه روان شناسی - موضوع پایان نامه

642 : بررسي ساختار عاملي، روايي و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 30 ... 648 : بررسي
سبک ها و ابعاد دلبستگي بزرگسال در تجاوزگران جنسي و مقايسه آن با افراد عادي ...
662 : بررسي شاخص هاي روان سنجي سياهه علايم اختلال خوردن (EDI) در دانش آموزان دختر
... و تاثير روشهاي درمان شناختي – رفتاري و مديريت رفتار بر كاهش آن در دانش آموزان ...

راهکار - · بهترین معلم دنیا · - blogfa.com

24 ژوئن 2013 ... معلم باید حواس کلیه دانش آموزان را هنگام تدریس به خود جلب نماید ، از ... اطلاعات به
دانش آموز اطمینان یافته و نکات لازم در شیوه های تدریس خود را مد نظر .... روانشناسی
ریاضی ... نظام‌مند و عملی برای مدیریت کلاس باشد و در آن بی‌نظمی و رفتار دانش‌آموز ...
جلو کلاسی می‌ایستد، نوعی فرهنگ یادگیری را ایجاد می‌کند که تا پایان ...