دانلود رایگان


نقشه های زمین شناسی 1:100,000 تسوج - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه فایل های GIS , RS(تخصصی ترین فروشگاه نقشه های سنجش از دوری و GIS در کشور)

دانلود رایگان نقشه های زمین شناسی 1:100,000 تسوج نوع نقشه : زمين شناسىنوع دسته بندى : 1:100000نام استان :: آذربايجان شرقىمجرى: سازمان زمين شناسىوضعيت : تهيه شدهطول جغرافيايى: از 45° تا 45.3°عرض جغرافيايى: از 38° تا 38.5°تهيه كنندگان: خدابنده، اميني فرد، سهيليشماره نقشه: 5066عناصر و داده هاي موجود در نقشه: درياچه اروميه Uromieh lake،کوه علمدارKuh e Alamdar، عنوان: تسوج

GIS


RS


Shapefile


نقشه


زمین شناسی


سنجش از دور


مدل رقومی ارتفاع


DEM


فروشگاه تخصصی GIS


دانلود نقشه GIS


حوزه های آبخیز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Volume 5 - Number 1 - مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی

بدین منظور با استفاده از تفسیر نقشه­های توپوگرافی مقیاس 1:50000 و
تصاویر ماهواره­ای و عکس­های هوایی 1:20000 منطقه، موقعیت شواهد یخچالی
ازجمله سیرک‌ها بررسی و در مرحله ...... For this purpose the topographic map in scale
1: 50000 , geological map 1: 100000, 30-meter SRTM DEM been used the study
area.

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: فهرستگان علوم زمين - NGDIR.com

آدرس: تهران - م آزادي - خ معراج - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ... راهنماي
نقشه 250000/1: تهران, راهنماي نقشه 100000/1: تهران, راهنماي نقشه 50000/1: کرج 1 ...
ت‍ه‍ي‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ق‍دم‍ات‍ي‌ پ‍ت‍ان‍س‍ي‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ي‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ب‍رگ‍ه‌ ت‍س‍وج‌ ب‍ا م‍ق‍ي‍اس‌ 1:100000
ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ي‍ري‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍اي‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌ [ گزارش ] [شـــــرح] ...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین شناسی ورقه آبیز به هم - آپارات

3 Sep 2017

www.MatlabSite.com | ﺖﯾﺎﺳ ﺐﻠﺘﻣ - متلب سایت

ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﺐ،. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
. ﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺑﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ. ﺭﺍ .... 1:
100000. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺣﻮﺯﻩ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ. ﻣﺬﻛﻮﺭ. ،. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﺯﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ. ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. Arc GIS. ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ. 3.

دانلود نقشه هاي زمين شناسي - گروه زمين شناسى و علوم تجربى

نقشه هاي زمين شناسي 1:100000. آبيز – آق دربند – احمد آباد – اخلمد – آيسك –
باجگيران – بردسكن – باشتين – بصيران – بزنگان – بيرجند – بجنورد – چاه داشي
– چناران – درگز – دارين – داورزن – ده سلم – ديهوك – دولت آباد – فاروج – فردوس – فيض
آباد – فرومد – قهقهه – گناباد – جغتاي – كدكن – كاكلي – كلات نادري – كاريز نو – كاشمر
– خاف ...

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 تسوج

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 تخت سلیمان نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى
: 1:100000 نام استان :: آذربايجان شرقى مجرى: سازمان زمين شناسى وضعيت : تهيه شده
طول جغرافيايى: از 47° تا 47.3° عرض جغرافيايى: از 36.5° تا 37° تهيه كنندگان:
قلمقاش ، باباخانی شماره نقشه: 5463 عناصر و داده هاي موجود در نقشه: کوه گورگور Kuh
e ...

www.MatlabSite.com | ﺖﯾﺎﺳ ﺐﻠﺘﻣ - متلب سایت

ژﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﺐ،. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
. ﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺑﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ. ﺭﺍ .... 1:
100000. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺣﻮﺯﻩ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ. ﻣﺬﻛﻮﺭ. ،. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﺯﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ. ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. Arc GIS. ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ. 3.

JAAG دانشگاه شهید چمران اهواز زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251 ...

1383، نقشه زمینشناسی 1:250000 گناباد. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
ایران 3 قائمی.ف.، 1384، نقشه زمینشناسی 1:100000 گناباد. سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی ایران. 4 مهندسین مشاور آب یافت، 1386، مطالعات زمینشناسی معدنی و
ژئوشیمیایی منطقه کبوترکوه شهرستان گناباد (فاز 1). وزارت صنایع و معادن جمهوری ...

پایان نامه های ارشد زمین شناسی - رسم ستون فسیل شناسی و چینه شناسی

633. استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنی 634. استفاده از منطق های
آشکارسازی مختلف جهت تفکیک واحدهای الترابازیکی زون افیولیتی برای شناسایی
پتانسیل کرومیت دار از برگه 1:100000 خوی (شمالغرب ایران) 635. استفاده از مولفه
های اقلیمی و زمین ساخت تشدید کننده وقوع لغزش توده ای با بهره گیری از بیلان آبی ...

اویرایش شده مطالعه کانسار مس پورفیری منطقه کدر از نظر ویژگی‌های ...

شناسایی مناطق هدف، یکی از مراحل مهم در اکتشاف ذخایر معدنی، به شمار می رود. این
شناسایی با استفاده از مدل سازی پتانسیل معدنی تحقق می یابد. مدل سازی پتانسیل
معدنی، یافتن مکان ها یا مناطقی است که یک سری معیارها برای حضور ذخیره در آن ها صدق
می کند. خروجی حاصل از مدل سازی پتانسیل معدنی، نقشه ای خواهد بود که در آن محل حضور
...

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 تسوج

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 تخت سلیمان نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى
: 1:100000 نام استان :: آذربايجان شرقى مجرى: سازمان زمين شناسى وضعيت : تهيه شده
طول جغرافيايى: از 47° تا 47.3° عرض جغرافيايى: از 36.5° تا 37° تهيه كنندگان:
قلمقاش ، باباخانی شماره نقشه: 5463 عناصر و داده هاي موجود در نقشه: کوه گورگور Kuh
e ...

مطالعه ی اثر شکل های فرسایش آبی بر ویژگی های میکرومورفولوژیک ...

تعیین حجم و اوج سیلاب با دوره برگشتهای مختلف در حوضه تسوج به منظور کاربرد در
آبخوانداری ... اویرایش شده پیش بینی تاثیر توام افزایش راندمان آبیاری و سطح زیر
کشت بر سطح آب زیرزمینی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت
تسوج، آذربایجانشرقی) .... متالوژنی ورقه زمین شناسی 1:100000 تسوج ...

مرکز تبریز - نقشه های زمین شناسی

نقشه کلي استان; 100000/1; تسوج - جلفا - مرند - اذرشهر - عجب شير - سيه رود -
تبريز - مراغه - ورزقان - خواجه -; قره اغاج - اصلاندوز - کليبر - اهر - قره چمن - ترکمانچاى
- هشترود - تخت سليمان - هشت چين - ميانه - سراب - بستان اباد - اسکو; 50000/1;
سردرود ( جغرافيا - زمين شناسى مهندسى - اب زمين شناسى - زمين ريخت شناسى );
تبريز ( پهنه ...

پایان نامه های ارشد زمین شناسی - رسم ستون فسیل شناسی و چینه شناسی

633. استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنی 634. استفاده از منطق های
آشکارسازی مختلف جهت تفکیک واحدهای الترابازیکی زون افیولیتی برای شناسایی
پتانسیل کرومیت دار از برگه 1:100000 خوی (شمالغرب ایران) 635. استفاده از مولفه
های اقلیمی و زمین ساخت تشدید کننده وقوع لغزش توده ای با بهره گیری از بیلان آبی ...

اویرایش شده مطالعه کانسار مس پورفیری منطقه کدر از نظر ویژگی‌های ...

شناسایی مناطق هدف، یکی از مراحل مهم در اکتشاف ذخایر معدنی، به شمار می رود. این
شناسایی با استفاده از مدل سازی پتانسیل معدنی تحقق می یابد. مدل سازی پتانسیل
معدنی، یافتن مکان ها یا مناطقی است که یک سری معیارها برای حضور ذخیره در آن ها صدق
می کند. خروجی حاصل از مدل سازی پتانسیل معدنی، نقشه ای خواهد بود که در آن محل حضور
...

دفترفنی مهندسی زمین شناسی و معدن فرازمین

12/10/16--06:31: نقشه زمین شناسی 1/100000 منطقه تسوج (شهرستان شبستر) ... 12
/10/16--09:09: سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین ... در ادامه تلاش بر اینست به طور
مختصر به هر کدام از موارد ذکر شده اشاره شود تا کارشناسان فعال در زمینه اکتشاف معادن
ضمن آشنایی با آنها توانایی لازم را در تهیه طرح های اکتشافی کسب نمایند.

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 تخت سلیمان - 300020

29 آگوست 2016 ... دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ J3110 اندورید 5.1.1 بدون مشگل Google-
play و کد های USSD 12 نوامبر , 2017. گزارش کارآموزی لحیم کاری 18 مه , 2016. فایل
فلش فارسی نوکیا 107 rm-961 ورژن 2.70 با لینک مستقیم 18 مه , 2016. مبانی راه
اهن برقی 18 مه , 2016. پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد سیستم ...

جایگاه تکتونیک - پایگاه علمی ویراساینس

اطلاعات پایه جهت انجام کار،نقشه 1:100000 زمین شناسی شهرستان بستان آباد، نقشه
های توپوگرافی حوضه و نرم افزارarc gis9.3می باشد. برای ارزیابی حوضه به لحاظ
تکتونیکی از شاخص های تکتونیکی sl , v, af, ic و منحنی بی بعد(h/ho –l/l0)
استفاده شده است. در این مطالعه حوضه اوجان چای به ده زیر حوضه تقسیم شد. برای تمامی
زیر حوضه ...

بررسی فرایند اختلاط ماگمایی در توده نفوذی قوشچی با استفاده از ...

1993، شرح نقشه 1:100000 تسوج؛ تهران؛ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني
کشور. حقي پور ا.، و آقا نباتي، ا.، 1367، شرح نقشه 1:250000 سرو؛ تهران؛ سازمان
زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور. عظيمي، م.ص.، ١٣٨٨، بررسی شواهد زمین شناسی
اختلاط ماگمایی بین گابرودیوریت و آلکالی‌گرانیت. در منطقه قوشچی (شمال ارومیه)،
پايان ...

استخدام دانشجویان بیکار سراسر کشور در StuFile.ir :: همکاری در فروش ...

23 نوامبر 2016 ... روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی در خصوص ارج و مقام کارگر و یا وضعیت شغلی و
سایر مسایل مربوط به کارگران قلمفرسایی کرده و دولتمردان نیز مدعی تامین منافع ....
دانلود نقشه زمین‌شناسی صد هزار تسوج به همراه گزارش کامل پشت نقشه در اینجا نقشه
زمین‌شناسی1:100000 تسوج به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت ...

Sheet1

6, , , زمین شناسی, ارزیابی پتانسیل کانسار های احتمالی در ورقه 1:100000
فراشبند, در اولویت قرار نگرفت. 7, , , زمین شناسی, معرفی کانسار .... 47, محمد,
پناه زاده, زمین شناسی, بررسی نحوه تشکیل لایه های مس دار رسوبی تیپ طبقات قرمز
در منطقه چهرگان - غرب تسوج ، آذربایجان شرقی, پوستر. 48, هادی, پیروج, زمین شناسی
...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین شناسی ورقه آبیز به هم - آپارات

3 Sep 2017

دریافت

15 مه 2016 ... اي در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺴـﻮج ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﺪﻳﻦ. ﻣﻨﻈـﻮر، از ﻣـﺪل. آﻓﺮ. ﻳﻨﺪي. SINMAP. در ﻣﺤﻴﻂ. ﻧﺮم. اﻓﺰاري.
GIS. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻣﺪل. رﻗـﻮﻣﻲ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ زﻣـﻴﻦ. (. DEM. ) ﻣﺴﺘﺨﺮج. از ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ..... ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. زﻣﻴﻦ.
ﺷﻨﺎﺳﻲ. 1:100000. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي و. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. اوﻟﻴﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ. ﻣﻜﺎﻧ. ﻲ.
زﻣ. ﻴﻦ. ﻟﻐﺰش. ﻫﺎي. ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ. -. ﻋﻜﺲ. ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ. 1:20000. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈـﻮر.

پایان نامه های ارشد زمین شناسی - رسم ستون فسیل شناسی و چینه شناسی

633. استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنی 634. استفاده از منطق های
آشکارسازی مختلف جهت تفکیک واحدهای الترابازیکی زون افیولیتی برای شناسایی
پتانسیل کرومیت دار از برگه 1:100000 خوی (شمالغرب ایران) 635. استفاده از مولفه
های اقلیمی و زمین ساخت تشدید کننده وقوع لغزش توده ای با بهره گیری از بیلان آبی ...