دانلود رایگان


دانلود مقاله بریکر های فشار قوی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله بریکر های فشار قوی


مقدمه :
کلیدهای قدرت به منظورقطع و وصل خطوط فشارقوی انتقال انرژی ،ترانسفورماتور ها، ژنراتورها و سایر تجهیزات فشارقوی بکار می روند.تجهیزات فشارقوی توسط کلید قدرت به شبکه متصل و یا از شبکه جدا میگردند. هنگامی که لازم است دو تا قسمت شبکه از یکدیگر جدا شوند ویا ارتباطدو قسمت برقرار شود از کلیدهای فشارقوی استفاده می کنند و همچنین زمانی که عیبی در تجهیزات و خطوط انتقال انرژی رخ می دهد و لازم است تا قسمت معیوب فورا از شبکه جدا گردد ، کلیدهای قدرت بطور اتوماتیک قطع شده و از ادامه برقراری عیب در شبکه جلوگیری می نماید .قطع و وصل کلیدهای قدرت در شبکه به دو صورت مختلف زیر انجام می گیرد:
قطع کلید با برنامه قبلی و با اطلاع مسئولان شبکه به منظور انجام تعمیرات ،سرویس، بازرسی تجهیزات و غیره... در این حالت کلید بطور دستی توسط اپراتور قطع و وصل می شود.
قطع کلید بدون برنامه قبلی که در نتیجه بروز عیب در شبکه روی می دهد . در این حالت کلید بطور اتوماتیک توسط رله های حفاظتی و سایر سیستمهای کنترل قطع می گردد.

اهمیت بریکرهای فشارقوی :
عمل اصلی حفاظت شبکه در هنگام بروز اتصالیها و برقراری جریان اتصالی توسط کلیدهای قدرت صورت می پذیرد . با قطع کلید قدرت ، قسمت معیوب شبکه از قسمتهای بدون عیب و در حال کار شبکه جدا شده و ادامه کار و ثبات شبکه تامین می گردد.بروز هرگونه عیبی در کلید قدرت ، بطوریکه با بروز عیب در شبکه و بکار افتادن رله های حفاظتی ، کلید عمل نکرده و به موقع قسمت معیوب شبکه را جدا ننماید ،قطع بی مورد و نابجای سایر کلیدها و از کار افتادن قسمتی از شبکه را بهمراه خواهد داشت .
عیب در کلید ممکن است ناشی ازموارد زیر باشدکه عبارتند از:
o بروز اشکال در مدار فرمان کلید
o بروز عیب در مکانیزم قطع و وصل کلید
o عدم توانایی کلید در قطع جریان اتصال کوتاه
o افزایش زمان قطع کلید
پس کلیدهای قدرت نقش مهمی را در قسمت معیوب و حفظ پایداری شبکه را برعهده دارند از این رو همواره کلیدهای فشارقوی بایستی همواره دارای ویژگیهای زیر باشند :
1. سرعت عمل قطع و وصل کلید باید خیلی بالا باشد
2. جرقه حاصله از مانور قطع و وصل حداقل ممکن باشد و سریعا خاموش شود.
3. همواره در موقع قطع بایستی حداکثر عایقی بین کنتاکتهای کلی و در موقع وصل حداقل مقاومت اهمی بین کنتاکتها وجود داشته باشد .
4. وزن بریکرهای فشارقوی حداقل ممکن باشد.
از اینرو کلیدهای قدرت باید همواره از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشند وجهت اطمینان از صحت عملکرد بریکر تستهای ذیل بر روی بریکرها انجام می شود :
A. تست تایمینگ (Timing Test)
B. تست مقاومت کنتاکتها (Drop voltage)
C. میگر تست (Megger Test)
D. تست حداقل ولتاژ کویلها
E. تست جریان و زمان موتور
F. تست فشار گاز (خلاء یا SF6 )

A . تست تایمینگ: Time Test ) )
آزمایشهای زمانی از این جهت که قابل پذیرش بودن فرایند الکترومکانیکی را از ابتدای فرمان قطع تا جدایی کامل کنتاکتها اثبات می کنند یکی از آزمونهای مهم در راه اندازی به شمار می روند .شکل زیر ویژگیهای اساسی یک آزمایش زمانی شرح داده شده است .


مطابق استاندارد IEC بایستی هر پانزده سال یا 5000 بار عملکرد قطع و وصل بعد از زمان راه اندازی تکرار شود.
دستگاه تست معمولا شامل یک کلید سلکتوری برای تحریک بوبین قطع یا وصل بریکر و ورودیهایی جهت ارزیابی وضعیت کنتاکتهای اصلی آن می باشد وقتی که کلید روی وضعیت قطع یا وصل قرار گیرد توسط دستگاه یک رکورد گرافیکی ( معمولا بر روی کاغذ تولید می شود که نشانگر تغییر وضعیت کنتاکتهای کلید قدرت می باشد) زمان ارسال فرمان قطع یا وصل بر روی نمودار ،مشخص شده اند.بطوریکه مدت زمان دقیق ،آغاز فرمان قطع تا جداشدن کامل کنتاکتها مشخص می گردد.و می توان آن را با مقادیر مجاز مقایسه کرد.
مقادیری که معمولا با این شیوه آزمایش می شوند عبارتند از :
 آزمایش قطع : از آغاز صدور فرمان تا جدا شدن کنتاکتها
 آزمایش وصل: از آغاز صدور فرمان تا تماس کامل کنتاکتها
 آزمایش قطع بر روی وصل : تحریک بوبین قطع در شرایطی که کلید به تازگی در وضعیت وصل قرار گرفته است .
بایستی مدت زمان مانور بریکر با مقادیر استاندارد بر روی پلاک بریکر مطابقت داشته باشد:
نیم پلیت بریکر 400kv (LTB420E2) و 132kv (LTB72.5-170DIB)با مکانیزم فنری و محفظه قطع Sf6
زمانهای وصل Max 80 ms
زمان قطع بوبین 1 19+-2 ms
زمان قطع بوبین 2 19+-2 ms
زمان قطع- وصل 39+-5 ms
برای یک بریکر (SF6) در سطح ولتاژ 132kv با مکانیزم فنری ساخت شرکت Alstom عبارتست:
-حداکثر زمان وصل 140 ms با تلرانس 3 می باشد.
- حداکثر زمان قطع 30 ms با تلرانس 5 می باشد.
در فیدرهای 20 kv با مکانیزم خلاء بعلت فاصله کم کنتاکتها از همدیگر (12 mm) مدت زمان مانورهای قطع و وصل عبارتند از:
حداکثر زمان وصل فیدر برابربا 68 ms می باشد
حداکثر زمان قطع فیدر برابربا 52 ms می باشد.
نکته حائز اهمیت در تست تایمینگ اختلاف زمانی هر سه پل (OFF SET) نباید بیشتراز 5 ms باشد زیرا در غیر اینصورت ولتاژ معادل 2.86برابر ولتاژ نامی بر روی دو فاز دیگر اعمال می گردد (به استناد کتاب ریاضیات Green ) و سبب ایجاد اضافه ولتاژ شدید ناشی از سوئیچینگ می گردد .


اهمیت کاهش مدت زمان قطع کلید:

همانطور که می دانیم جریان نامی قطع اتصال کوتاه عبارت است از حداکثر جریان خطایی که بایستی تحت شرایط کاربرد عملکرد مشخص شده در استاندارد ، توسط کلید قطع گردد.که این جریان نامی اتصال کوتاه توسط دو مولفه زیر مشخص می گردد:
- مقدار موثر مولفه AC (بنام جریان نامی اتصال کوتاه ) نامیده می شود .
- مقدار درصد مولفه dc .
درمورد اثرات مدت زمان قطع کلیدهای فشارقوی :
مقدار موثر جریان اتصال کوتاه با توجه به محاسبات X/R شبکه در آن نقطه و وضعیت شبکه انتخاب میگردد.ولی مولفه جریان مستقیم برحسب درصدی از جریان AC بیان می شود و بستگی به مدت زمان T یعنی فاصله زمانی شروع اتصال کوتاه تا لحظه باز شدن کلید دارد.
بر اساس تعریف ، زمان قطع نامی کلید عبارت است از فاصله زمانی بین صدور فرمان به بوبین قطع کلید تا خاموش شدن قوس الکتریکی در کلید.
با توجه به اثرات مخرب قوس الکتریکی در کنتاکتها و گاز یا مایع داخل محفظه قطع کلید و همچنین نیروهای ناشی از تداوم جریان اتصال کوتاه و اثرات ادامه این جریان در پایداری شبکه (بخصوص در مورد ولتاژهای بالا) اساسا کاهش این زمان همواره مورد نظر استفاده کنندگان و سازندگان بوده و هست که البته در این مورد گذشته از نیازهای سیستم ، امکانات سازندگان نیز باید مورد نظر قرار گیرد.
اهمیت کاهش مدت زمان وصل کلیدهای فشارقوی:

یکی از طرق بسیار موثر درکاهش دامنه اضافه ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ ، وجود مقاومتهای موازی با کلید است این مقاومت قبل از وصل کنتاکت اصلی کلید وارد مدار شده و سپس با وصل آن از مدار خارج می گردد خارج و وارد شدن مقاومت در مدار توسط کنتاکتهای کمکی یا فرعی صورت می پذیرد .کنتاکت کمکی پیش بینی شده در کلید ، قسمتی از ساختمان کلید را تشکیل داده و مجهز به محفظه قطع جداگانه بودهو با محفظه قطع اصلی کلید مشترک می باشد و انرژی حرکتی لازم جهت حرکت کنتاکتها ی کمکی توسط مکانیزم عمل کننده تامین می گردد. و به منظور کاهش دامنه اضافه ولتاژها لازم است تا مقدار مقاومت و فاصله زمانی قرار گرفتن آن در مدار به طور صحیح و مناسب انتخاب گردد.
مقدار مناسب و فاصله زمانی آن در مدار با توجه بهویژگیهای زیر انتخاب می گردد:
• شرایط کلیدزنی شبکه
• نوع مداری که توسط کلید قطع میگردد
• و مشخصات آن بستگی دارد
در شبکه های 400kv نصب مقاومتهای وصل کلید مستلزم تجزیه و تحلیل شبکه بوده و باید نکاتی نظیر استقامت عایقی تجهیزات سطح حفاظتی برقگیرهای موجود در شبکه و دیگر مسائلی که در رابطه با اضافه ولتاژهای کلید زنی ممکن است در شبکه پدید آید مورد بررسی قرار می گیرد .
در شبکه های 230 کیلو ولت احتیاجی به استفاده از مقاومتهای موازی با کلید نخواهد بود .ولی در شبکه های 400 kv مقدار مقاومت موازی با کلید در حدود 400الی 600 اهم است و حداقل زمان که این مقاومت در مدار خواهد بود 8ms می باشد.


ب – تست مقاومت کنتاکتها (Drop voltage)

در این تست مقاومت دو سر هر مجموعه از کنتاکتها را در حالت وصل بریکر را اندازه مقاومت کنتاکتها می نامیم و این تست توسط یک میکرو اهم متر دیجیتالی انجام می شود که مطابق استاندارد IEC مقدار مقاومت هر پل که بین فلانچهای اتصال اندازه گرفته می شود در انواع بریکرهای پارس سوئیچ با محفظه قطع گاز SF6 در سطح ولتاژهای متفاوت به شرح زیر است:

نوع بریکر اندازه مقاومت (µΩ)
LTB420E2 120- 80
LTB72DI/B 40 >
LTB145DI/B 40 >
LTB170DI/B 46 >
بر اساس استاندارد IEC اندازه گیری مقاومت کنتاکتها بعد از تست اولیه در مرحله راه اندازی بایستی هر پانزده سال یا 5000 بار عملکرد با حداقل جریان 200Adc تکرار شود.
روش آزمایش : مداری مطابق شکل زیر از نزدیکترین محل اتصال کنتاکتها می بندیمو همواره با اعمال جریان 100Adc مقدار افت آنرا توسط ولتمتر اندازه میگیریم آنگاه مطابق استاندارد IEC باید داشته باشیم :
R=V/I <120 ( µΩ)

در صورتیکه مقدار مقاومت کنتاکتها زیاد باشد طبق رابطه P=RI2 در آن نقطه تلفات توان بوجود می آید و سبب ایجاد گرما می کند و در نتیجه به مرور سبب بالا رفتن مقاومت نقطه اتصال کنتاکها شده و باعث خوردگی کنتاکتها می شود و در نهایت از بین رفتن خاصیت عایقی محفظه قطع می گردد.در آزمایش مقاومت کنتاکتها مقادیرزیربرای بریکرهای 400kv پارس سوئیچ با محفظه قطع گاز SF6 در دمای 5 درجه سانتیگراد و با تزریق جریان 100Adc بدست آمده است.
C B A بریکر 20 kv
31 29 33 Without H.V clamp (µΩ)

C B A بریکر 400 kv
98 96 102 With H.V clamp (µΩ)
70 70 65 Without H.V clamp (µΩ)
C B A بریکر 132 kv
39 36 38 Without H.V clamp (µΩ)

مقاومت کنتاکتهای بریکر در صورتیکه از بی متال مناسب در محلهای مورد نیاز استفاده نشود سسب افزایش مقاومت اهمی کنتاکتها می گردد.میگر تست : (Megger Test)نظر به اینکه در عمل عایق ایده آل وجود ندارد و عایقها در برابر عبور جریان مقدار خیلی کم در حد (µА) رسانا هستند از این رو زمانی که کنتاکتهای بریکر باز هستند باید مقدار مقاومت عایقی بین دو کنتاکت بقدری بالا باشد تا حداقل جریان از آن عبور نماید .
تست میگر معمولا با اعمال ولتاژ 5000 الی 10000 ولت جریان مستقیم توسط میگر،اندازه مقاومت عایقی بین دو کنتاکت و مقاومت عایقی ایزولاتوردر حد گیگا اهم بدست می آید .
که مطابق استاندارد IEC به ازاء هر کیلو ولت حداقل مقاومت عایقی بعلاوه یک بر حسب گیگا بدست آید. بعنوان مثال در بریکرهای 400kv با محفظه قطع گاز SF6 مقادیر بین 40 تا 50 گیگا اهم بدست آمده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع مقالات برق - پست ها

در برخي از پستهاي فشار قوي شبكه برق منطقه اي تهران مواردي نظير قفل شدن رله
ديستانس به دليل خطاي زياد ... برای دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید. ... برچسب‌ها
: تلفات در سیستم قدرت, سیستم قدرت, سیستم های فدرت, تلفات, تلفات در پست ها
.... بریکر · رله و حفاظت · باتری ها · خازن ها · سنسور ها · سلف ها · موتورهای الکتریکی

تحقیق انواع پست هاي فشار قوي – اقیانوس فایل

3 آوريل 2017 ... دانلود تحقیق در مورد انواع پست های فشار قوی، در قالب doc و در 55 صفحه، ... بي
ترانس، ويژگي هاي مشترك بريكرها، بريكرهاي روغني، نقش روغن در…

مهر ۱۳۹۰ - مقالات و پروژه های برق صنعتی - blogfa.com

مقالات و پروژه های برق صنعتی - دانلود,مقالات برق صنعتی,نرم افزار,کلیپ,فیلم
آموزشی. ... ۲۷- بررسي انهدام بريكر در پست اراك. ۲۸- بررسي خطاها در سيستم نامتعادل
توزيع ... ۴۴- انواع برقگیر های فشار قوی و کاربرد آن در صنعت برق. ۴۵- آشنایی با ...

مقاله مدار شکن های فشار قوی - برق قدرت

4 فوریه 2016 ... كليد هاي فشار قوي (بريكرها) تنها يك وسيله ارتباطي بين مولدها و ترانسفورماتورهاو
مصرف كننده ها و خطوط انتقال انرژي و يا مجزا كننده ... مکانیزم عملکرد یا قطع و وصل
کلید قدرت (بریکر ) ... دانلود با لینک مستقیم | با حجم 8 مگابایت.

آموزش تست بریکر(کلید قدرت)-تخصصی برق قدرت Esabzevar.ir

8 مه 2014 ... برق و الکترونیک سبزوارEsabzevar.ir دانلود رایگان کتاب-مقاله-پروژه -پایان نامه از
الکترونیک سبزوارesabzevar.ir9-کار با بریکرهای قدرت خطوط ...

دانلود پروژه بررسی کامل كليدهای قدرت و سكسيونرهای فشار قوی | ویکی ...

در پروژه حاضر که در دو فصل آماده شده است به طور کامل به بررسي و آشنايي با انواع
کلید های قدرت (ديژنكتورهاي فشار قوی) و سکسیونرهای فشار قوی پرداخته است.

بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و ...

12 آوريل 2016 ... مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق ... های
برق فشار قوی و تأثیرات آن; دانلود پایان نامه رشته برق; دانلود مقاله ...

بهره برداری از سیستم های قدرت - طراحی پست های فشار قوی مبحث 8

بهره برداری از سیستم های قدرت - طراحی پست های فشار قوی مبحث 8 - مقالات و مطالب
... همچنین در پست های فشار قوی با بریکرهای بادی علاوه بر محفظه های زیر هر بریکر ...

تحقیق درباره بررسی بریکرهای فشار قوی - به روز فایل

17 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۱۴ بخشی از فهرست مطالب مقدمه : اهمیت بریکرهای ...

آموزش تست بریکر(کلید قدرت)-تخصصی برق قدرت Esabzevar.ir

8 مه 2014 ... برق و الکترونیک سبزوارEsabzevar.ir دانلود رایگان کتاب-مقاله-پروژه -پایان نامه از
الکترونیک سبزوارesabzevar.ir9-کار با بریکرهای قدرت خطوط ...

دانلود مقاله کار اموزی ترانس های سطح شهر | مرجع خبر ایران

19 ژوئن 2016 ... ۵٫ سکسیونر زمین ۶٫ سکسیونر خط ۷٫ بریکر ۸٫ باس بار ۹٫ ترانس قدرت ۱۰٫ ترانس
مصرف داخلی و زمین ( کمپکت ) ۱۱٫ کابلهای فشار قوی زیرزمینی

مهندسی برق - قدرت - تجهیزات پست

تغذیه موتورپمپ تپ چنجر , تغذیه بریکرهای Kv20 , تغذیه فن و ... هسته , سیم پیچ ها
, مخزن روغن , رادیاتور , بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تپ چنجرو تابلوی مکانیزم ...

ترجمه الزامات ولتاژ بازنشانی حالت گذرای بریکر قدرت (دژنگتور) برای ...

21 مارس 2016 ... چکیده سیستم های توزیع برق صنعتی در شمال آلبرتا، انرژی ... (EMTP)،
بریکرهای فشار-قوی (HV)، بریکر فشار متوسط، ولتاژ بازنشانی گذرا (TRV). دانلود
نسخه اصلی مقاله: Circuit Breaker Transient Recovery Voltage ...

دانلود پروژه بررسی کامل كليدهای قدرت و سكسيونرهای فشار قوی | ویکی ...

در پروژه حاضر که در دو فصل آماده شده است به طور کامل به بررسي و آشنايي با انواع
کلید های قدرت (ديژنكتورهاي فشار قوی) و سکسیونرهای فشار قوی پرداخته است.

قدرت و انتقال [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

روشنايي معابر پست هاي فشار قوي · درخواست: (نوع استفاده ژنراتورها در نيروگاه
گازي) ... پروزه:کنترل دور موتور; دانلود راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی (مدار
های ... مقاله در مورد تابلوهاي پيانويي و به صورت ميز كنترل; مقاله درباره اتصال کوتاه
...

تحقیق در مورد بریکرهای فشار قوی | Mank1

1 سپتامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه14. فهرست مطالب مقدمه : اهمیت بریکرهای فشارقوی ...

بریکر - آفتاب

21 آوريل 2010 ... چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹; مقالات ارسالی به آفتاب; بازدید: ۲,۷۳۸ ... این کلید در
ردیف ولتاژی فشار متوسط و فشار قوی، دژنگتور هم نامیده می‌شود. ... بریکرهای روغنی:
در این بریکرها از روغن بعنوان محیط واسط خاموش کننده ... دانلود مقاله

بهره برداری از سیستم های قدرت - طراحی پست های فشار قوی مبحث 8

بهره برداری از سیستم های قدرت - طراحی پست های فشار قوی مبحث 8 - مقالات و مطالب
... همچنین در پست های فشار قوی با بریکرهای بادی علاوه بر محفظه های زیر هر بریکر ...

دانلود مقاله بریکر های فشار قوی - فروشگاه فایل یاب - free site stat

دانلود مقاله بریکر های فشار قوی. مقدمه :کلیدهای قدرت به منظورقطع و وصل خطوط
فشارقوی انتقال انرژی ،ترانسفورماتور ها، ژنراتورها و سایر تجهیزات فشارقوی بکار
می ...

بهره برداری از سیستم های قدرت - طراحی پست های فشار قوی مبحث 8

بهره برداری از سیستم های قدرت - طراحی پست های فشار قوی مبحث 8 - مقالات و مطالب
... همچنین در پست های فشار قوی با بریکرهای بادی علاوه بر محفظه های زیر هر بریکر ...

دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت درپست فشار قوی بافیلم

5 ا کتبر 2015 ... دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت درپست فشار قوی بافیلم ... زمانی که سیم
پیچ قطع بریکر تحریک می شود این انرژی ذخیره شده در فنر آزاد شده و ... پروژه زیر که
به بررسی کامل انواع کلید و عملکرد هریک در پست های فشار قوی ...

سایت اشتهارد - مفاهيم اوليه برق قدرت - برق,الكترونيك,مخابرات - مقالات

بریکر، سکسیونر، ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی، تجهیزات مربوط به ...
هسته، سیم پیچ ها، مخزن روغن، رادیاتور، بوشینگ های فشار قوی وضعیف، تپ چنجرو ...

تحقیق انواع پست های فشار قوی - نمونه!

13 آگوست 2016 ... دانلود تحقیق در مورد انواع پست های فشار قوی، در قالب doc و در 55 صفحه، ... بی
ترانس، ویژگی های مشترک بریکرها، بریکرهای روغنی، نقش روغن در…

مقاله انواع پست های فشار قوی و تجهیزات آن

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انواع پست های فشار قوی و تجهیزات
.... 3- داشتن کنتاکتهای اصلی بریکر(کنتاکتهای ساده و متحرک): Fixed& Moving ...

دانلود رایگان مقاله پست های فشارقوی | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله ...

دانلود رایگان مقاله پست های فشارقوی. بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی.
فهرست : فصل اول : مقدمه تاريخچه صنعت برق فلسفه وجود پستهاي فشار قوي ...

دانلود پروژه پست های فشارقوی – سایت تخصصی برق|پاور جام ...

5 فوریه 2016 ... خانه / پروژه برق انتقال و توزیع / دانلود پروژه پست های فشارقوی ... 113-پست های
فشارقوی-www.powerjam.ir. عنوان : پروژه ... ۲۲-ترانسهای قدرت.

اخبار داخلی - Pars Switch

لازم به ذکر است که کليدهاي برش خورده اين شرکت تاکنون به اغلب دانشکده هاي برق ...
دريافت فايل مقاله " انتقال دانش فني توليد كليد‌ها و سكسيونر‌هاي فشار قوي در ...

آموزش تست بریکر(کلید قدرت)-تخصصی برق قدرت Esabzevar.ir

8 مه 2014 ... برق و الکترونیک سبزوارEsabzevar.ir دانلود رایگان کتاب-مقاله-پروژه -پایان نامه از
الکترونیک سبزوارesabzevar.ir9-کار با بریکرهای قدرت خطوط ...

دانلود پروژه پست های فشارقوی – سایت تخصصی برق|پاور جام ...

5 فوریه 2016 ... خانه / پروژه برق انتقال و توزیع / دانلود پروژه پست های فشارقوی ... 113-پست های
فشارقوی-www.powerjam.ir. عنوان : پروژه ... ۲۲-ترانسهای قدرت.

800 سوال برق همراه با جواب - هر آنچه یک دانشجوی مهندسی لازم دارد | دانلود ...

12 فوریه 2015 ... 33 انواع پست هاي فشار قوي را نام ببريد و پست 20/63 كيلوولت در چه .... 215
انواع مكانيزم هاي عمل كننده بريكر در شبكه برق ايران را نام ببريد.

پست هاِي فشار قوِي - مهندسی برق - blogfa.com

مهندسی برق - پست هاِي فشار قوِي - نرم افزار - کتاب - E-book - پایان نامه - تحقیق ...
یک فایل تحت عنوان طراحی پست های فشار قوی برای دانلود و مطالعه شما دوستان آماده ...

تحقیق مقاله تجهیزات پست های فشار قوی High Pressure posts ...

تحقیق مقاله تجهیزات پست های فشار قوی High Pressure posts Equipment انواع ...
بریکر , سکسیونر , ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی , تجهیزات مربوت به ...

مهندسی برق قدرت و انرژیهای نوین

کلیپ انیمیشن بریکر فشار قوی. ... مقاله در مورد پدیده گالوپینگ در خطوط فشار قوی
با فرمت پی دی اف. ... برچسب‌ها: دانلود چند کلیپ آموزشی ... میدانهای الکتریکی و
مغناطیسی ناشی از شبکه های انتقال فشار قوی میتواند موجب تجزیه و تغییرات در ...

مجمع دانشجويان صنعت و قدرت - سب استيشن ( پست ) چیست؟

مجموعه مقالات و كتاب هاي صنعت و قدرت. ... دانلود کتاب برق+جزوه برق+مقاله برق+
پروژه · برترين تالار فرهنگ و اجتماعي ايرانيان · دانشكده مهندسي ... بریکر ,
سکسیونر , ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی , تجهیزات مربوت به سیستم ...
هسته , سیم پیچ ها , مخزن روغن , رادیاتور , بوشینگ های فشار قوی وضعیف , تپ چنجرو
تابلوی ...

مقاله انواع پست های فشار قوی و تجهیزات آن

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انواع پست های فشار قوی و تجهیزات
.... 3- داشتن کنتاکتهای اصلی بریکر(کنتاکتهای ساده و متحرک): Fixed& Moving ...

دانلود مقاله تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ...

28 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله انگلیسی isi رشته مهندسی برق و الکترونیک تحلیل تئوری ... آزمایش (
ترانسفورماتور تست) است، ساخته می شود و پیش جرقه های VCB ، ثبت می شوند. ...
نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پایش کیفیت توان داخل پست قدرت فشار قوی ...

تحقیق درباره بررسی بریکرهای فشار قوی - به روز فایل

17 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۱۴ بخشی از فهرست مطالب مقدمه : اهمیت بریکرهای ...

دانلود مقاله کار اموزی ترانس های سطح شهر | مرجع خبر ایران

19 ژوئن 2016 ... ۵٫ سکسیونر زمین ۶٫ سکسیونر خط ۷٫ بریکر ۸٫ باس بار ۹٫ ترانس قدرت ۱۰٫ ترانس
مصرف داخلی و زمین ( کمپکت ) ۱۱٫ کابلهای فشار قوی زیرزمینی

پاورموج – پایان نامه اتوماسیون پست ها و شبکه های قدرت توسط PLC

27 جولای 2015 ... با توجه به ساختار پست هاي فشار قوي مسائل اصلي كه در يك پست مد نظر ... هدف از
اتوماسيون در اين پروژه مديريت سيگنال ‌هاي ورودي و خروجي رله ‌ها و ديگر تجهيزات
پست مي ‌باشد. .... ۲-۳-۳- فانكشن ‌هاي حفاظت خطاي بريكر رله SIPROTEC 4 7ss52 ...
دانلود کمکی : پایان نامه اتوماسیون پست ها و شبکه های قدرت توسط PLC.

ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﻮاع ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی - 2017-02-11

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-11 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﻮاع ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی. ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﻮاع ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی
... ﺑﺮﯾﮑﺮﻫﺎ، ﺑﺮﯾﮑﺮﻫﺎی روﻏﻨﯽ، ﻧﻘﺶ روﻏﻦ در … ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﻮاع ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ...

نیرو سازه پرند - اطلاعات صنعت برق

همچنین برای ایزوله شدن شبکه های فشار قوی از سیتم های اندازه گیری و حفاظت از این
... تست و تنظیم رله ها مورد استفاده قرار می گیرد تا نیازی به قطع بریکر نباشد.

پروژه CLEARANCE در خطوط هوایی و پست های فشارقوی | سیگنیفیکنت!

26 فوریه 2017 ... پروژه CLEARANCE در خطوط هوایی و پست های فشارقوی ... اگر لینک دانلود همین
لینک نباشد ما پشتیبان شما نخواهیم بود. ... انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن
قسمتی از متن: کلیدهای قدرت بریکر : کلیدهای فشار قوی تنها یک وسیلۀ ...

تحقیق انواع پست هاي فشار قوي – اقیانوس فایل

3 آوريل 2017 ... دانلود تحقیق در مورد انواع پست های فشار قوی، در قالب doc و در 55 صفحه، ... بي
ترانس، ويژگي هاي مشترك بريكرها، بريكرهاي روغني، نقش روغن در…

كلیدهای فشار قوی (CIRCUIT BREAKER) =cb=disjoncteur - سایت نواندیشان

مقدمه : پس از ترانسفورماتورهای قدرت كلیدهای فشار قوی گرانترین عناصر از ... را
تشكیل میدهند از طرف طراح پروژه تعیین گردیده و در جداول فنی نیز نباید ... در
مواردیكه تعداد C-0 های مورد نیاز بیشتر از حد استاندارد باشد ، این .... نکاتی در مورد
بریکر: .... دانلود: نرم افزارشبیه ساز قدرتمند NI Circuit Design Suite 12.0.1.

مرجع مقالات برق - پست ها

در برخي از پستهاي فشار قوي شبكه برق منطقه اي تهران مواردي نظير قفل شدن رله
ديستانس به دليل خطاي زياد ... برای دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید. ... برچسب‌ها
: تلفات در سیستم قدرت, سیستم قدرت, سیستم های فدرت, تلفات, تلفات در پست ها
.... بریکر · رله و حفاظت · باتری ها · خازن ها · سنسور ها · سلف ها · موتورهای الکتریکی

دانلود مقاله ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی

پیپرولید دانلود مقاله و پاورپوینت پروژه کارآفرینی و کارآموزی سوالات ... مدل PASS
MOO تشكيل شده از سه قطعه جداگانه شامل، پل هاي كليد و سلول بریکر همراه با ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود فیلم حادثه بریکر تابلو برق فشار قوی

دانلود فیلم حادثه بریکر تابلو برق فشار قوی. حوادث برقی. محیط های صنعتی که از
برق فشار قوی استفاده میکنند ابستن حوادث ریز ودرشت مرتبط با برق وتجهیزات ...

دانلود مقاله ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی

پیپرولید دانلود مقاله و پاورپوینت پروژه کارآفرینی و کارآموزی سوالات ... مدل PASS
MOO تشكيل شده از سه قطعه جداگانه شامل، پل هاي كليد و سلول بریکر همراه با ...

جزوه تجهیزات پست های فشارقوی - وبلاگ فنی مهندسي برق ...

وبلاگ فنی مهندسي برق Power&Computer - جزوه تجهیزات پست های فشارقوی - ارائه
مطالب، مقالات ... برچسب‌ها: تجهيزات فشار قوي, بريكر, سكسيونر, CT, PT, CVT.

پست فشار قوی دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

پستهاي فشار قوي از تجهيزات و قسمتهاي زير تشکيل مي شود : ... تغذيه موتورپمپ
تپ چنجر , تغذيه بريکرهاي Kv20 , تغذيه فن و سيستم خنک کننده , شارژ باتري ها
..... این مقاله رو به درخواست مکرر دوستان ، جهت استفاده عموم قرار میدهم.

تحقیق انواع پست های فشار قوی - نمونه!

13 آگوست 2016 ... دانلود تحقیق در مورد انواع پست های فشار قوی، در قالب doc و در 55 صفحه، ... بی
ترانس، ویژگی های مشترک بریکرها، بریکرهای روغنی، نقش روغن در…

جزوه تجهیزات پست های فشارقوی - وبلاگ فنی مهندسي برق ...

وبلاگ فنی مهندسي برق Power&Computer - جزوه تجهیزات پست های فشارقوی - ارائه
مطالب، مقالات ... برچسب‌ها: تجهيزات فشار قوي, بريكر, سكسيونر, CT, PT, CVT.

پست هاِي فشار قوِي - مهندسی برق - blogfa.com

مهندسی برق - پست هاِي فشار قوِي - نرم افزار - کتاب - E-book - پایان نامه - تحقیق ...
یک فایل تحت عنوان طراحی پست های فشار قوی برای دانلود و مطالعه شما دوستان آماده ...

هفتاد سوالی که یک اپراتور پست باید بتواند پاسخ بدهد - مهندس مهدی ...

26 سپتامبر 2011 ... 6- تجهیزات پست های فشار قوی به چند طریق به سیستم زمین وصل می شوند ؟ ... 20-
بریکر را تعریف نموده و مشخصات اصلی آن را نام ببرید ؟ یکی از ...

پست هاِي فشار قوِي - مهندسی برق - blogfa.com

مهندسی برق - پست هاِي فشار قوِي - نرم افزار - کتاب - E-book - پایان نامه - تحقیق ...
یک فایل تحت عنوان طراحی پست های فشار قوی برای دانلود و مطالعه شما دوستان آماده ...

تحقیق درباره بریکرهای فشار قوی | فروشگاه فایل

13 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* ... اهمیت بریکرهای فشارقوی : عمل اصلی حفاظت
شبکه در هنگام بروز اتصالیها و برقراری جریان اتصالی توسط ...

مرجع مقالات برق - پست ها

در برخي از پستهاي فشار قوي شبكه برق منطقه اي تهران مواردي نظير قفل شدن رله
ديستانس به دليل خطاي زياد ... برای دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید. ... برچسب‌ها
: تلفات در سیستم قدرت, سیستم قدرت, سیستم های فدرت, تلفات, تلفات در پست ها
.... بریکر · رله و حفاظت · باتری ها · خازن ها · سنسور ها · سلف ها · موتورهای الکتریکی

دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت درپست فشار قوی بافیلم

5 ا کتبر 2015 ... دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت درپست فشار قوی بافیلم ... زمانی که سیم
پیچ قطع بریکر تحریک می شود این انرژی ذخیره شده در فنر آزاد شده و ... پروژه زیر که
به بررسی کامل انواع کلید و عملکرد هریک در پست های فشار قوی ...

کتاب راهنمای آزمایش ها و تعمیر و نگهداری - شرکت ملی نفت ایران

عنوان کتاب: راهنماي آزمايش ها و تعمير و نگهداري ترانسفورماتورهاي ..... کمکی می توان
در صورت افزايش غير مجاز ولتاژ، فرمان تريپ را برای بريکر منبع ... سيم پيچ های
فشار ضعيف با يك ديگر و سيم پيچ های فشار قوی با يك ديگر و بررسی. تفاوت های
...

تحقیق درباره بریکرهای فشار قوی | فروشگاه فایل

13 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* ... اهمیت بریکرهای فشارقوی : عمل اصلی حفاظت
شبکه در هنگام بروز اتصالیها و برقراری جریان اتصالی توسط ...

تحقیق انواع پست هاي فشار قوي – اقیانوس فایل

3 آوريل 2017 ... دانلود تحقیق در مورد انواع پست های فشار قوی، در قالب doc و در 55 صفحه، ... بي
ترانس، ويژگي هاي مشترك بريكرها، بريكرهاي روغني، نقش روغن در…

اينترلاك هاي الكتريكي در پست هاي فشار قوي برق - تالار گفتگوی ایرانیان

در پستهاي kv 20/63 ؛ تا زماني كه بريكرهاي 63 كيلو ولت باسبار،قطع ... منبع: مرجع
مقالات برق موضوع‌های ... دانلود پروژه روشهای استاندارد آزمون تجهیزات فشار قوی

دانلود عيب یابی و روشهای رفع عیب در پست های فشار قوی - تیبا آی فا

چکیده هدف از این پروژه آشنایی بر تجهیزات واصطلاحات پست های فشار قوی می باشد.
این تجهیزات که در فصول مختلف این پروژه به طور جداگانه مورد ارزیابی…,دانلود عيب
یابی و روشهای ... ۵-۳-۳) اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکرد بریکر شود۴۵…

دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 117 ص | مکافایل ...

دانلود پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن 117 ص فهرست مطالب عنوان. ...
صفحه اصلی; پایان نامه/مقاله/پروژه مکانیک. طراحی و جامدات · حرارت و سیالات ... نقش
بريكر كوپلر در اين شينه بندي با بريكر كوپلر در شينه بندي اصلي و انتقالي
متفاوت است. مي توان با ... دانلود پایان نامه كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور 41ص
...